«Εκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1 – 0

«Eκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1-0

Από το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δεν προσφέρει στους εργοδότες ένα ισχυρό οικονομικό αντιστάθμισμα, για να ενταχθούν σε αυτό.

Κι όσο υπάρχει ως δυνατότητα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκ περιτροπής εργασία, λύσεις όπως αυτές που δίνει το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» θα έρχονται πάντα δεύτερες στις επιλογές των εργοδοτών γι αυτό και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα Eκ περιτροπής εργασία v «Συν-Εργασία»: 1-0.

Η υποχρέωση κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στον ονομαστικό μισθό, ακόμη και μετά τη βελτιωτική ρύθμιση της τελευταίας στιγμής, αποτελεί ένα ακόμη πρόσκομμα.

Συγκρίνοντας τις δύο δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, διαπιστώνει κανείς ότι το καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης, που ισχύει πολύ πριν από την  πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας και την λήψη των μέτρων, είναι πιο φθηνό για τον εργοδότη και φυσικά δεν παρέχει εγγύηση στον εργαζόμενο να λάβει έναν αξιοπρεπές μισθό. Καλύπτει μόνο το κόστος της πραγματικής απασχόλησης, ενώ ο μηχανισμός «Συν-Εργασία» καλεί την επιχείρηση στο πλαίσιο της αλληλεγγύης να πληρώσει επιπλέον 10%  μέχρι 31.7.2020 και μέχρι 16%, από 1.8.2020.

Η εκ περιτροπής εργασία έχει περιορισμένες δεσμεύσεις, κυρίως όσον αφορά την προστασία της απασχόλησης.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υλοποίησης, δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους, είναι εξίσου εύκολο να προσφύγει κάποια επιχείρηση στη λύση της εκ περιτροπής.

Βέβαια, προβλέπεται μια γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ και φυσικά είναι πιο σύνθετη από αυτή της απλής αίτησης προς την ΑΑΔΕ και το σύστημα «Εργάνη» που απαιτείται για την ένταξη στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιασούμε συγκριτικά, τις ομοιότητες και διαφορές, των δύο συστημάτων:

Εκ περιτροπής εργασία «Συν-Εργασία»
Πρέπει να καταλαμβάνει υποχρεωτικά όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης ή όλους τους εργαζομένους ενός τμήματος της επιχείρησης το οποίο εμφανίζει μειωμένη δραστηριότητα. Ο εργοδότης μπορεί να μειώνει τον χρόνο εργασίας έως και 50% σε οποιοδήποτε μέρος των εργαζομένων, δηλαδή για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων του.
Επιφέρει -κατά κάποιους εργατολόγους- τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, που θα συνεχίσουν να έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης.
Μπορεί να εφαρμοστεί:

  • με συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη ή
  • με μονομερή απόφαση του εργοδότη, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιορισμός δραστηριοτήτων – ενημέρωση διαβούλευση)
Εφαρμόζεται μονομερώς από τον εργοδότη ανάλογα με τις λειτουργικές του ανάγκες.
Θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Ο εργοδότης μπορεί να προβαίνει σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσει το ωράριο των μισθωτών του.
Οι αποδοχές του εργαζομένου είναι ευθέως ανάλογες του χρόνου απασχόλησής του. Στα παραδείγματα που ακολουθούν φαίνεται η διαφορά. Οι αποδοχές του εργαζομένου συμπληρώνονται από το κράτος, που καταβάλλει την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν φαίνεται η διαφορά..

Η ασφάλιση του εργαζομένου είναι ευθέως ανάλογη του χρόνου απασχόλησής του, με τις αρχές της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Συνεπώς στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας, ο εργαζόμενος πέρα από την απώλεια χρημάτων έχει και απώλεια ημερών ασφάλισης για την περίοδο που δεν εργάζεται.

Η ασφάλιση του εργαζομένου καλύπτεται στο 100%τόσο για τον χρόνο που εργάζεται όσο και για τον χρόνο που δεν εργάζεται, στο ύψος του αρχικού ονομαστικού μισθού του και καλύπτεται από τον εργοδότη και το κράτος.

Συνεπώς με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ο εργαζόμενος έχει μικρότερη  απώλεια χρημάτων δεν έχει απώλεια ημερών ασφάλισης για την περίοδο που δεν εργάζεται.

Επιβάλλεται  να τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  η διαδικασία διαβούλευσης με τους εργαζομένους. Επιβάλλεται με διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη μονομερώς χωρίς να απαιτείται διαδικασία διαβούλευσης.
Προϋποθέτει σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε να τεκμαίρεται πως, αν δεν εφαρμόσει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, αυτή θα πρέπει να προβεί σε διαδικασία ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της δραστηριότητας ή της εγκατάστασης. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να έχουν εμφανίσει τους μήνες της πανδημίας μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι.
Κατά το χρονικό διάστημα της μονομερούς επιβολής της δεν μπορεί να γίνει απόλυση. Προστατευμένος από απόλυση είναι ο μισθωτός που εντάσσεται στο σχήμα, ενώ οι συνάδελφοί του μπορούν την ίδια περίοδο να απολυθούν.
Ο εργοδότης πληρώνει το ασφάλιστρο του εργαζομένου για την περίοδο που εκείνος εργάζεται.

Παράδειγμα, για μισθωτό με ονομαστικό μικτό μισθό πλήρους απασχόλησης 1.000 €, μετά τη μείωση του ωραρίου κατά 50%, το ασφάλιστρο του εργοδότη ανέρχεται σε 121,65 € και του εργαζομένου 76,65 €, σύνολο 198,3 €, ήτοι:

Εισφορές εργαζόμενου (παρακράτηση) + Εισφορές εργοδότη = Σύνολο εισφορών περιόδου εργασίας

76,65

+ 121,65

198,3

Σε περίπτωση μείωσης του ωραρίου κατά 50%, ο εργοδότης καλύπτει το 100% των εργατικών εισφορών και το 70% των εργοδοτικών επί του ονομαστικού μισθού.

Για παράδειγμα, μισθωτός με μικτό μισθό πλήρους απασχόλησης 1.000 ευρώ, μετά τη μείωση του ωραρίου κατά 50%, το ασφάλιστρο

    • του εργαζομένου ανέρχεται στο ποσό των 153,3 €,
  • του εργοδότη στο ποσό των 243,30€ και μετά την επιδότηση κατά 60% της εργοδοτικής εισφοράς ήτοι 72,99€ ανέρχεται  στο ποσό των 170,31€ .

Ο εργοδότης θα πληρώσει: τις εισφορές του εργαζόμενου για την περίοδο που δεν θα εργαστεί + τις εργοδοτικές  εισφορές για την περίοδο απασχόλησης + τις εργοδοτικές εισφορές περιόδου που δεν εργαστεί ο εργαζόμενος – επιδότηση του 60% της εργοδοτικής εισφοράς της εν λόγω περιόδου ήτοι:

76,65 + 121,65 + 121,65 72,99

ή άλλως:

Εισφορές εργοδότη = Εργοδοτική εισφορά περιόδου απασχόλησης + Εργατική  εισφορά περιόδου μη απασχόλησης + Εργοδοτική εισφορά περιόδου μη απασχόλησης * 40% Περίοδος 15.6.2020  μέχρι 31.07.2020
246,96 = 121,65 + 76,65 + 121,65 * 40%

Από τον Αύγουστο και μετά, μάλιστα, θα πληρώνει 319,95€ εφόσον ισχύσει ο νόμος που ορίζει την επιδότηση των εισφορών έως το τέλος Ιουλίου.

Εισφορές εργοδότη = Εργοδοτική εισφορά περιόδου απασχόλησης + Εργατική εισφορά περιόδου μη απασχόλησης + Εργοδοτική εισφορά περιόδου μη απασχόλησης Περίοδος 01.8.2020  μέχρι 15.10.2020
319,95 = 121,65 + 76,65 + 121,65

Πλήρες συγκριτικό παράδειγμα Εκ περιτροπής και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τόσο για την περίοδο μέχρι 31.7.2020 όσο και για την περίοδο από 1.8.2020

Έστω δύο εργαζόμενοι οι Α & Β με μηνιαίο μισθό 1.000,00€ που εργάζονται ως εξής:

Ο Α κάθε μέρα 4 ώρες ο Β με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας  8ωρη απασχόληση συγκεκριμένες ημέρες του μήνα. Ειδικότερα τον μήνα Ιούλιο, έχουμε την παρακάτω εικόνα:

Εβδομάδες Παρατηρήσεις Α Εργαζόμενος με το σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (ώρες ανά εβδομάδα) Β Εργαζόμενος σε σύστημα Εκ περιτροπής απασχόληση (ώρες ανά εβδομάδα)
1η Εβδομάδα από 1.7 έως 5.7 16 2 ημέρες * 8 ώρες = 16
2η Εβδομάδα από 6.7  έως 12.7 20 3 ημέρες * 8 ώρες = 24
3η Εβδομάδα από 13.7 έως 19.7 20 2 ημέρες * 8 ώρες = 16
4η Εβδομάδα από 20.7 έως 26.7 20 3 ημέρες *  8 ώρες = 24
5η Εβδομάδα από 27.6 έως 31.7 20 2 ημέρες * 8 ώρες = 16
ΣΥΝΟΛΟ ωρών   96 96

Στον πίνακα που ακολουθεί, έχουμε στοιχεία μισθοδοσίας και κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων Α και Β.

 

 

 

 

Ποσά Χρόνος  απασχόλησης – ποσά
Πλήρους απασχόλησης Α Εργαζόμενος με το σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β Εργαζόμενος σε σύστημα Εκ περιτροπής απασχόληση
Ονομαστικός μισθός   1.000,00 500,00 500,00
Κρατήσεις (εισφορές e-ΕΦΚΑ) 15,33% 153,30 76,65 76,65
Καθαρές αποδοχές (Μετά την αφαίρεση των εισφορών)   846,70 423,35 423,35
Εισφορές  e-ΕΦΚΑ εργοδότη 24,33% 243,30 121,65 121,65
Σύνολο Εισφορών e-ΕΦΚΑ 39,66% 396,60 198,30 198,30
Κόστος μισθοδοσίας   1.243,30 621,65 621,65
Ποσοστό σε σχέση με το συνολικό κόστος πλήρους απασχόλησης   50,00% 50,00%

Από τον συνδυασμό των παραπάνω και του τρόπου λειτουργίας του συστήματος SURE, έχουμε:

Μισθολογικά στοιχεία Α Εργαζόμενος με το σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β Εργαζόμενος σε σύστημα Εκ περιτροπής απασχόληση
Καθαρός Μηνιαίος μισθός   846,70 846,70
Αναλογία με βάση τις ώρες εργασίας   423,35 423,35
Διαφορά μισθού Μισθός – Αναλογία σε ημέρες εργασίας 423,35 423,35
Αναλογία SURE 60% επί των καθαρών αποδοχών 254,01 0,00
Ποσό που αναλογεί στον εργαζόμενο    
Αναλογία εργασίας + αναλογία SURE 677,36 423,35
Ποσοστό των καθαρών που λαμβάνει ο εργαζόμενος 80,00% 50,00%
Εργοδότης
Εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη Εργοδοτικές για σύνολο 243,30 121,65
Διαφορά  εισφορών μισθωτού 76,65 0,00
Σύνολο 319,95 121,65
Αναλογία Ονομαστικού μισθού 500,00 500,00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ SURE (όπως διαμορφώθηκε) 819,95 621,65
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.243,30 1.243,30
Ποσοστό κόστους που βαρύνει τον εργοδότη 65,95% 50,00%
Όφελος εργοδότη 34,05% 50,00%

Το κόστος ωρομισθίου έχει ως εξής:

Α Εργαζόμενος με το σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β Εργαζόμενος σε σύστημα Εκ περιτροπής απασχόληση
Κόστος Ωρομισθίου ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 9,83 7,46
Κόστος Ωρομισθίου ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 7,46 7,46

Από τα παραπάνω προκύπτει αύξηση του κόστους του ωρομισθίου της περίπτωσης απασχόλησης με τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε σύγκριση με το κόστος του ωρομισθίου σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης.

Για την περίοδο 15.6.2020 μέχρι 31.7.2020, έχουμε:

Μισθολογικά στοιχεία Α Εργαζόμενος με το σύστημα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Β Εργαζόμενος σε σύστημα Εκ περιτροπής απασχόληση
Καθαρός Μηνιαίος μισθός   846,70 846,70
Αναλογία με βάση τις ώρες εργασίας   423,35 423,35
Διαφορά μισθού Μισθός – Αναλογία σε ημέρες εργασίας 423,35 423,35
Αναλογία SURE 60% επί των καθαρών αποδοχών 254,01 0,00
Ποσό που αναλογεί στον εργαζόμενο    
Αναλογία εργασίας + αναλογία SURE 677,36 423,35
Ποσοστό των καθαρών που λαμβάνει ο εργαζόμενος 80,00% 50,00%
Εργοδότης
Εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη Εργοδοτικές για σύνολο 243,30 121,65
Διαφορά  εισφορών μισθωτού 76,65 0,00
Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών του 60% -72,99 0,00
Σύνολο 246,96 121,65
Αναλογία Ονομαστικού μισθού 500,00 500,00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ SURE (όπως διαμορφώθηκε) 746,96 621,65
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.243,30 1.243,30
Ποσοστό κόστους που βαρύνει τον εργοδότη 60,08% 50,00%
Όφελος εργοδότη 39,92% 50,00%

 

2 comments

  1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ

    Σας Ευχαριστω πολυ!!!!!

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: