3.6. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) – Προσωρινή Αλλαγή της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης

3.2.      Λειτουργία επιχειρήσεων  με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) –  Προσωρινή Αλλαγή  της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης

3.2.1.  Εισαγωγή – Γενικό πλαίσιο

Με το ένατο άρθρο παρέχεται ευελιξία στους εργοδότες γιατί προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα νέο τρόπο οργάνωσης της εργασίας με μια νέα μορφή εκ περιτροπής εργασίας.

Αναλυτικά:

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (20.3.2020), o εργοδότης [ΣΣ Δεν περιορίζει -όπως σε άλλα άρθρα- του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ] δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

  • α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
  • β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
  • γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3.2.2.  Εφαρμοστική ΚΥΑ  με Αρ. Πρωτ.: 12998/232 (ΦΕΚ β 28-03-2020)

Η ΚΥΑ  με Αρ. Πρωτ.: 12998/232 (ΦΕΚ β 28-03-2020), με την οποία εφαρμόζεται η ΠΝΠ της 20.3.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» στο Α.2. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e – ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας  ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται  από το Υπουργείο Οικονομικών, ρυθμίζονται για το θέμα του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας τα εξής:

Άρθρο 1

Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

[…..]

  1. Ο επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται για τους υπόλοιπους[1] εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου[2] και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

3.2.3.  13564/Δ1.4770/30-3-2020  απόφαση υπουργού εργασίας για υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε 4.3

Με την 13564/Δ1.4770/30-3-2020  απόφαση ορίζονται τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού ΕΝΤΥΠΟ 4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ.12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-2020), και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

α) με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και

β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης. [ΣΣ Οι εργοδότες  δεν έχουν προβεί σε αναστολή συμβάσεων εργασίας]

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικά για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-2020), και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, μπορεί να γίνει εφαρμογή της παρ. 3[3] του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α.2. της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-2020). [ΣΣ Οι εργοδότες έχουν προβεί σε αναστολή συμβάσεων εργασίας]

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3:ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα απασχόλησης με σύστημα προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας

Έστω επιχείρηση με 3 εργαζόμενους, μπορεί τον ένα να τον θέση σε καθεστώς αναστολής και για τους υπόλοιπους 2 μπορούμε να έχουμε τα παρακάτω σενάρια απασχόλησης

1ο σενάριο

Εργαζόμενος 1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα Σύνολο 4 εβδομάδων
Α 3 ημέρες 2 ημέρες 2 ημέρες 3 ημέρες 10 ημέρες
Β 2 ημέρες 3 ημέρες 3 ημέρες 2 ημέρες 10 ημέρες
Σύνολο επιχείρησης στις 4 εβδομάδες 20 ημέρες

2ο σενάριο

Εργαζόμενος 1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα Σύνολο 4 εβδομάδων
Α 5 ημέρες 0 ημέρες 0 ημέρες 5 ημέρες 10 ημέρες
Β 0 ημέρες 5 ημέρες 5 ημέρες 0 ημέρες 10 ημέρες
Σύνολο επιχείρησης στις 4 εβδομάδες 20 ημέρες

3ο σενάριο

Εργαζόμενος 1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα Σύνολο 4 εβδομάδων
Α 5 ημέρες 0 ημέρες 5 ημέρες 0 ημέρες 10 ημέρες
Β 0 ημέρες 5 ημέρες 0 ημέρες 5 ημέρες 10 ημέρες
Σύνολο επιχείρησης στις 4 εβδομάδες 20 ημέρες

[1] Φυσικά έχει διατυπωθεί και η αντίθετη άποψη ότι υπολογίζεται το 50% στους υπόλοιπους εργαζόμενους -άποψη απολύτως σεβαστή- η οποία κατά την γνώμη μας πάσχει γιατί η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της αναστολής εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά από 21.3.2020 μέχρι και 20.4.2020.

Για παράδειγμα.

Έστω επιχείρηση έχει 90εργαζόμενους και εφάρμοσε την 21.3.2020 το μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας για 80 εργαζόμενους και το μέτρο του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας έστω ότι θα εφαρμοστεί την 20.4.2020 επί ποιου προσωπικού θα γίνει ο υπολογισμός; Στους 10 υπόλοιπους δηλαδή σε 5 με 6 εργαζόμενους; Την 20.4.2020 τελειώνει το δικαίωμα αναστολής (έστω ότι δεν έχουμε παράταση του δικαιώματος) και συνεπώς 4.5.2020 έχουμε διαθέσιμους για εργασία και τους 80 τότε τι θα κάνουμε; Θα πάμε στους υπόλοιπους δηλαδή στους 80 + 10 = 90; Συνεπώς στους 45 να θέσουμε για να μην έχουμε πρόβλημα.

Ακόμα η ΚΥΑ δεν καταργεί την ΠΝΠ αλλά εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής και σ αυτήν παραπέμπει η οποία ορίζει ότι το 50% αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Σχετικό το απόσπασμα του έγκριτου ομότιμου καθηγητού κου Ι. Ληξουριώτη στον κόμβο TAXHAEVEN:

“II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) (Άρθρο ένατο ΠΝΠ 20.03.2020, Κεφάλαιο Α.2. άρθρο 1 § 3 της ΚΥΑ 12998/232/23-03-2020, άρθρο πρώτο περ. Γ.Ι της ΚΥΑ 13564/Δ1.4770/30-3-2020)

  1. Το μέτρο της λειτουργίας των επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις από 20.03.2020 και για τους έξη (6) επόμενους μήνες.
  2. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τον Κορωνοϊό (σύμφωνα με το ΚΑΔ), μπορούν να ορίζουν «προσωπικό ασφαλείας» (στην ουσία να θέτουν το προσωπικό τους σε ειδική μορφή εκ περιτροπής εργασία), με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α. Η εκ περιτροπής εργασία συνίσταται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να οργανώνουν την εργασία χρησιμοποιώντας εναλλάξ το 50% του προσωπικού τους, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μην εργάζεται λιγότερο των δύο (2) εβδομάδων εντός κάθε μήνα.

β. Η διάταξη αυτή δεν αναφέρει εάν πρόκειται για ημερολογιακές εβδομάδες και ημερολογιακό μήνα ή για υπολογισμό των εβδομάδων και του μήνα ημέρα προς ημέρα. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ερμηνευτεί αναλογικά με βάση το άρθρο 243 Α.Κ. που ορίζει ότι «προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας» και «προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός». Τούτο σημαίνει ότι το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας του άρθρου ένατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ μπορεί να αρχίζει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και υπολογίζεται με βάση την ως άνω ερμηνευτική διάταξη του Αστικού Κώδικα, ενώ η περίοδος αναφοράς του μήνα αρχίζει και αυτή από την ίδια ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα ή, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημερομηνία, την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού. Εάν υπάρχει πρόβλημα ως προς τις σχετικές δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό πρέπει να το επιλύσει η διοίκηση και όχι να ερμηνεύσουμε το νόμο με βάση τις προβλέψεις περί ΕΡΓΑΝΗ.

γ. Η απασχόληση του προσωπικού με ειδική εκ περιτροπής εργασία μπορεί να είναι συνεχόμενη (π.χ. 2 εβδομάδες εργασία και 2 εβδομάδες παύση) ή διακεκομμένα (π.χ. απασχόληση εβδομάδα παρά εβδομάδα). Εχω την άποψη ότι οι δύο (2) εβδομάδες απασχόλησης δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες, αλλά επιτρέπεται η εναλλαγή να αφορά μία (1) εβδομάδα εργασίας και μία (1) μη εργασίας (προφανώς με την έννοια της «εβδομάδας» που αναφέρθηκε ανωτέρω).

δ. Επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους (ανωτέρω Κεφάλαιο Ι), έχουν παράλληλο δικαίωμα να εφαρμόζουν για άλλους εργαζόμενους (των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν τεθεί σε αναστολή), τα μέτρα της εκ περιτροπής εργασίας ή/και της μεταφοράς του προσωπικού τους σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου (βλ. άρθρο ένατο και δέκατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ). Ποιο δικαίωμα θα ασκηθεί πρώτο δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης να θέσει πρώτα ένα μέρος του προσωπικού του σε εκ περιτροπής εργασία και μετά να προχωρήσει την θέση των ίδιων εργαζομένων σε αναστολή ή να κάνει το αντίθετο αλλά με άλλους εργαζόμενους.

ε. Στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να ενταχθεί τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης (άρθρο ένατο παρ. 1 περ. β’ της ΠΝΠ 20.03.2020). Η σχετική διάταξη δεν διευκρινίζει κάτι περαιτέρω, έτσι ώστε συνάγεται ότι το ποσοστό 50% πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου) κατά το χρονικό σημείο που ο εργοδότης θέτει σε λειτουργία το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Έτσι, ο εργοδότης που ήδη έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας ενός αριθμού εργαζομένων που υπερβαίνει το 50% δεν έχει τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Το πρόβλημα επιτείνεται και από το ότι, όπως αναφέρθηκε, η εργοδοτική απόφαση για θέση των συμβάσεων εργασίας σε αναστολή είναι ανέκκλητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η αναστολή για κάποιο αριθμό εργαζομένων έτσι ώστε να σχηματιστεί το απαιτούμενο ποσοστό του 50% ώστε ο εργοδότης να εφαρμόσει το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας.

 

[2] ΠΝΠ, της 20.3.2020 [….] Άρθρο ένατο Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

  1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

  1. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. ΥΑ 13564/Δ1.4770/30-3-2020
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. ΚΥΑ 12998/23.2.2020

 

[3] 3.    Ο επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

 

One comment

  1. Παράθεμα: 3.6. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) – Προσωρινή Αλλαγή της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: