Αναγγελία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της άδειας εντός μιας ώρας από την χορήγηση

Νομοσχέδιο για ρύθμιση χρεών σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικούς φορείς αλλαγές στην εργατική νομοθεσία κλπ συναφή. Μία ώρα!!!!!!!!!!!!!!!! μετά τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η αναγγελία της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»!!!!!!!!!!!!!!!!

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή εκτός από  τις διατάξεις για τις πολυαναμενόμενες «120 δόσεις για εφορία και ασφαλιστικές εισφορές», που έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει αναλωθεί πολύς σίελος για την ανάλυση τόσο με τις διαρροές όσο και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου των συναρμόδιων Υπουργών και Υφυπουργών, περιέχει και άλλες διατάξεις της εργατικής και όχι μόνο νομοθεσίας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε άρθρα 48 έως 59.

Συνοπτικά έχουμε:

Άρθρο 48 Βάσιμος λόγος απολύσεως.

Αυτό έρχεται να προσαρμοστεί στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 4359/2016  (ΦΕΚ Α’ 5/20-01-2016) και έχει ισχύ ισχυρότερη του κοινού νόμου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Το Άρθρο  24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη αναλυτικά ορίζει:

«Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος προστασίας των εργαζομένων σε περιπτώσεις λύσης της σχέσης εργασίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν:

α) το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας,

β) το δικαίωμα των εργαζομένων, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση».

Να σημειωθεί, ότι ήδη το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει εφαρμόσει την διάταξη αυτή του  Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Η δικαστική απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει:

Μετά την κύρωση του εν λόγω Χάρτη, «εισάγεται ευθέως στο ελληνικό δίκαιο η αρχή της δικαιολογημένης καταγγελίας, και τα δικαστήρια πρέπει να ερευνούν την ύπαρξη ή μη του βάσιμου λόγου της καταγγελίας». Παράλληλα, πρέπει τα δικαστήρια να θεωρούν άκυρη κάθε απόλυση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 24, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση.

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι η προστασία που διασφαλίζει το άρθρο 24 του Χάρτη έχει τρεις βασικούς άξονες:

α) Κάθε λύση εργασιακής σύμβασης με πρωτοβουλία του εργοδότη πρέπει να στηρίζεται σε «έγκυρη αιτία» ή, ορθότερα, σε «βάσιμο λόγο», ο οποίος να συνδέεται με τη συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζομένου ή με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

β) Σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά ο εργαζόμενος απολυθεί χωρίς να συντρέχει «βάσιμος λόγος», δηλαδή σε περίπτωση παράνομης απόλυσης, ο εργοδότης υποχρεούται να «αποζημιώνει καταλλήλως» τον εργαζόμενο που απολύθηκε αδικαιολόγητα και

γ) πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής έννομη προστασία.

Ακόμα εισάγει μια ρύθμιση, που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στον κλάδο που θα κληθεί να εφαρμόσει την δύσκολα εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρου 53 του Ν/Σ η οποία προβλέπει:

Μία ώρα!!!!!!!!!!!!!!!! μετά τη χορήγηση της ετήσιας άδειας η αναγγελία της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»!!!!!!!!!!!!!!!!

Κάτι ανάλογο με πολλά προβλήματα εφαρμογής στην πράξη είναι οι ρυθμίσεις για την εργολαβία και την συνυπευθυνότητα του αναθέτοντος σε περίπτωση μη πληρωμής του εργαζόμενου από τον εργολάβο και υπεργολάβους αυτού και για το οποίο δεν προέβλεπε ο νομοθέτης την έκδοση Υπουργικής Απόφασης και μέχρι τώρα δεν μπήκε στον κόπο το Υπουργείο να παράσχει οδηγίες εφαρμογής αν και πλησιάζει χρόνος που ισχύει η διάταξη και παρά την δέσμευση που ανέλαβε η πολιτική ηγεσία.

Για την παρούσα ρύθμιση της εντός μιας ώρας από την χορήγηση της κανονικής άδειας προβλέπει την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Ανακύπτουν πολλά θέματα σε σχέση με τις άδειες το καθεστώς χορήγησης, η συσχέτιση με ασθένεια και άλλα πρακτικά θέματα και δικαστηριακή νομολογία.

Μην ξεχνάμε και το Ε8 με την αναγγελία της υπερεργασία,που μας ταλαιπωρεί.

Συγκεκριμένα  στο άρθρο 53 προβλέπονται τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 53

Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Υπό το ισχύον καθεστώς της παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229), η ετήσια κανονική άδεια καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί ο εργοδότης και μόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους υποχρεούται ο εργοδότης να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, το ανωτέρω σύστημα αντικαθίσταται από την εκ των προτέρων υποχρεωτική καταχώρηση της χορηγούμενης ετήσιας άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της πραγματικής χορήγησής της από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 53

Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Ο εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περ. α’ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011  (Α’ 170).

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

  1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1.

Ακόμα:

1.α. Προβλέπεται ότι, από 1-7-2019:

-οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος στον οποίο υπόκεινται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου,

-οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο.

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Επίσης στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναγγέλλεται από τους εργοδότες, ο αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου η μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. (άρθρα 48-55)

  1. α. Προβλέπεται εφεξής από πλευράς του εργοδότη:
  2. i) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όταν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.
  3. ii) Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας των εργαζόμενων που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

iii) Η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών.

β. Σε περίπτωση που ο εργοδότης, δεν τηρεί τα προβλεπόμενα αναφορικά με την ασφάλεια των ως άνω εργαζομένων καθώς και την καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας (επιβολή χρηματικού προστίμου, φυλάκιση κ.λπ.). (άρθρο 56)

  1. Θεσπίζεται η κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου, για ορισμένο χρόνο. (άρθρο 57)
  2. Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) που ισχύει σήμερα, το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. (άρθρα 58 και 59)
  3. Επικαιροποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. (άρθρο 60)
  4. α. Εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία οι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για αδικήματα, που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή με αφορμή την άσκησή τους, σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

β. Επικαιροποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο, περί ποινικής ευθύνης όσων παρεμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχων, ώστε στην αντικειμενική υπόσταση του τυποποιούμενου εγκλήματος, να εμπίπτουν, όχι μόνο οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της εισόδου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και οι περιπτώσεις άρνησης παροχής ή παροχής ψευδών πληροφοριών και στοιχείων, αλλά και όλες οι εν γένει συμπεριφορές που συνιστούν παρεμπόδιση του ελεγκτικού τους έργου. (άρθρα 61 και 62)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: