Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι εργάζονται με αποδείξεις δαπανών ή τίτλους κτήσης το 2019

Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι εργάζονται με αποδείξεις δαπανών ή τίτλους κτήσης το 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 28-12-2018

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την καταβολή, από την 1/1/2019, ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) σε εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017.

Η υπουργική απόφαση – η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ – βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέποντας διαδικασία απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Με βάση την υπουργική απόφαση:

– Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.

– Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

– Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

 

Συνοπτική παρουσίαση της Απόφασης, που αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ώστε να ισχύσει –μετά ένα και πλέον έτος η ρύθμιση του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017

Ασφαλιστικές εισφορές 20,28% καλούνται να καταβάλλουν από την 1η  Ιανουαρίου 2019 όσοι αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών, γνωστά και ως τίτλοι κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, Απόδειξη Δαπάνης, Τιμολόγιο λήψης Υπηρεσιών κλπ.

Από 1.1.2018 (αν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ μέχρι τότε), για κάθε εισόδημα που εισπράττεται με τίτλο κτήσης θα πρέπει να παρακρατείται το 13,33% (όχι 20%) για κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ).

Η Υπουργική Απόφαση, που αναμενόταν από τις αρχές του 2018 (ο νόμος 4509 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 201/22.12.2017)  υπογράφτηκε, την 28.12.2018, από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, και ισχύει από την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται πως –σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ- είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης για  συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως.

Η απόφαση λύνει το χάος που επικρατεί για τις εν λόγω αμοιβές, καθώς υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2017,ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ορίζει ότι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και συνεπώς δυο χρόνια όσοι αμείβονταν με τίτλους κτήσης ανήκαν σε μια «γκρίζα ζώνη» γιατί υπάγονται μεν σε εισφορές ο ΕΦΚΑ δε δεν κοινοποιούσε ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών και δεν κατέβαλαν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα έχουμε:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 και την Υπουργική Απόφαση οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%).

Παράδειγμα:

Σε περίπτωση Αμοιβής 1.000,00€

Αιτία % Επιμέρους υπολογισμοί Τελικά ποσά
Αμοιβή 1.000,00
Μείον φόρος 200,00
Μείον χαρτόσημο 36,00 236,00
Καθαρό ποσό   764,00 764,00
Εισφορές σύνταξης 13,33% 101,84
Εισφορές υγείας 6,95% 53,10 154,94
Πληρωτέο ποσό     609,06

Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν την εισφορά που αναλογεί για κάθε δραστηριότητα (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα –τ. ΟΑΕΕ-  πρέπει να καλύπτει με ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος).

  1. Προβλέπει η απόφαση απογραφή του απασχολούμενου και αμειβόμενου με αποδείξεις δαπανών η τίτλους κτήσης.

Διαδικασία απογραφής

2. Οι αμειβόμενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ.

  • Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής.
  • Ο αντισυμβαλλόμενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.
  • Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
  • Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.
  • Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
  • Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Σύμφωνα με τον νόμο και την υπουργική απόφαση, ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, υπολογίζεται ως χρόνος στον πρώην ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα προβλέπεται πως αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εξίσωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης.

Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Όσες ημέρες ασφαλίζεται, σε περίπτωση που απασχολούμενος είναι συνταξιούχος (δηλώνει την απασχόληση αυτή στην υπηρεσία που του πληρώνει την σύνταξη, το 60% τόσων 25ων της σύνταξης θα περικόπτονται από το σύνολο των συντάξεων που λαμβάνει.

Παράδειγμα:

Αν εργαστεί 3 ημέρες (σύμβαση) και το σύνολο των συντάξεων (κύρια και επικουρική) είναι 1.300€ θα περικοπεί 1.300/25 = 52 η ημερήσια σύνταξη και η ημερήσια περικοπή 31,20 και για τις 3 ημέρες 93,60

One comment

  1. Παράθεμα: Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι εργάζονται με αποδείξεις δαπανών ή τίτλους κτήσης το 2019 | liazos

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: