Γνωματεύσεις ΣΛΟΤ εφαρμογής του Ν. 4308/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Παραθέτουμε Γνωματεύεις (απαντήσεις) του ΣΛΟΤ σε θέματα εφαρμογής του Ν. 4308/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

 

Περιεχόμενα

 1. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1128 ΕΞ 1.6.2016, αφορά: Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών. 2
 2. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016 Αφορά: Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα.. 2
 3. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1083 ΕΞ 1.6.2016 Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4
 4. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ 1.6.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014. 7
 5. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. 9
 6. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; 11
 7. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1029 ΕΞ 17.5.2016 Ψηφιοποίηση παραστατικών. 12
 8. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1035 ΕΞ 17.5.2016 Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται 13
 9. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1034 ΕΞ 17.5.2016 Οικονομικές καταστάσεις 2015. 14
 10. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016 Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 15
 11. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 979 ΕΞ 17.5.2016 Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου 16
 12. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 925 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής!!!!!! σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας. 17
 13. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 961 ΕΞ 17.5.2016 Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς. 18
 14. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους 19
 15. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016 Ερώτημα στο άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις 20
 16. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 799 ΕΞ 26.4.2016 Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε. 20

 

 

 

1.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1128 ΕΞ 1.6.2016, αφορά: Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 01.06.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1128 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1128/2016

ΘΕΜΑ: «Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στα προηγούμενα χρόνια πριν τα ΕΛΠ, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, γραφόταν η απογραφή, ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα και η γενική εκμετάλλευση.

Με τα ΕΛΠ γράφονται πάλι τα ίδια; Και αν ναι, ο ισολογισμός θα συνταχθεί όπως παλιά ή με βάση τα υποδείγματα των ΕΛΠ; Θα είναι αντιγραφή δηλαδή αυτού που θα υποβληθεί στο ΓΕΜΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Τα θέματα των τηρούμενων λογιστικών αρχείων, ένα εκ των οποίων είναι και το «βιβλίο απογραφών και ισολογισμού» του πλαισίου που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4308/2014, καθορίζονται από το άρθρο 4 του νόμου 4308/2014.
 2. Τα θέματα της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (συμφωνίες και επαληθεύσεις των λογιστικών αρχείων με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές δηλώσεις (για φορολογικούς σκοπούς, σκοπούς ασφαλιστικών οργανισμών κλπ), ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 4308/2014.
 3. Τα θέματα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζονται από το άρθρο 16 και τα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/2014.

Συνεπώς, τα υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. έχουν καταργηθεί.

 1. Ο νόμος 4308/2014 δεν απαιτεί τη σύνταξη «Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης» (έχει καταργηθεί).
 2. Για τα θέματα των δημοσιεύσεων το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

2.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016 Αφορά: Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ                        Αθήνα, 23-06-2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αρ. Πρωτ. 1239

Πληροφορίες:Σ. Καράκου

Τηλ.:210 32 42 648 (εσωτ. 227)

Fax:210 32 34 141

ΘΕΜΑ: «Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν για τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση ακινήτων πρέπει προς τεκμηρίωση να διενεργείται λογιστική εγγραφή τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας).

Τα σχετικά ποσά δε λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα.

 1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα από ιδιοκατοίκηση έχουν λογιστική βάση 0 (μηδέν) και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).
 2. Βάσει της περ. (γ) του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013, η έκπτωση δαπανών κατά τον προσδιορισμό εισοδήματος, προϋποθέτει ότι οι δαπάνες αυτές «εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».
 3. Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο «εγγράφονται» οι δαπάνες στην διατύπωση του ν. 4172/2013 υπό (3) ανωτέρω, εξειδικεύεται στο ν. 4308/2014.

Βάσει της παρ. 5 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική, όσο και τη φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περαιτέρω, βάσει της παρ. 3.5.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, η παρακολούθηση της λογιστικής / φορολογικής βάσης (κατά περίπτωση) «δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων».

 1. Βάσει του σημείου (4) ανωτέρω, εφόσον τηρούνται οι αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, η επιλογή του τρόπου παρακολούθησης των τεκμαρτών εξόδων και εσόδων ιδιόχρησης ακινήτων επαφίεται σε απόφαση της οντότητας, χωρίς να απαιτείται για τη φορολογική βάση η εγγραφή σε κάποιο ημερολόγιο ή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Η καταγραφή των σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (E1, Ε3, κλπ.), τα οποία συνιστούν μέρος των λογιστικών αρχείων κατά το νόμο 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης δεδομένου ότι διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων.

 1. Εάν η οντότητα επιθυμεί να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών της, μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωση του λογαριασμού του τεκμαρτού εσόδου (υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ).

Οι σχετικοί λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έσοδα και έξοδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

3.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1083 ΕΞ 1.6.2016 Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 01.06.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1083 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1083/2016

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την υπ’ αριθμ. Η’ 28/3α/18.5.2016 συνεδρίασή του και κάνοντας αποδεκτή την γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. αποφάσισε όπως σας υποβάλει το κατωτέρω ερώτημα:

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Σύμφωνα με την παράγραφο 3 (α) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος υποχρεούνται σε σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Α. για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.
 • Σύμφωνα με το παράρτημα Α του νόμου, στον ορισμό των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται οι «ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.»
 • Σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, «ως ασφαλιστική επιχείρηση νοείται η ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) και «ως αντασφαλιστική επιχείρηση νοείται η αντασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 4) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.». Το άρθρο 13 στο σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει την ασφαλιστική επιχείρηση ως την «επιχείρηση πρωτασφάλισης ζωής ή ζημιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 14» και στο σημείο 4) ορίζει την αντασφαλιστική επιχείρηση ως την «επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 14 για την άσκηση δραστηριοτήτων αντασφάλισης». Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αναφέρει πως «Η ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφάλισης ή αντασφάλισης, καλυπτόμενης από την παρούσα οδηγία, υπόκειται σε προηγούμενη χορήγηση άδειας.» Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αναφέρει πως « Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 άδεια ζητείται από τις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής από τις: α) επιχείρηση που εγκαθιστά την έδρα της στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, ή β) ασφαλιστική επιχείρηση η οποία, αφού λάβει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο σύνολο ενός ασφαλιστικού κλάδου ή σε ασφαλιστικούς κλάδους, άλλους από εκείνους για τους οποίους διαθέτει ήδη άδεια.»
 • Η παράγραφος 1.3.1 του άρθρου 1 της Λογιστικής Οδηγίας, σχετικά με την εφαρμογή του ν.4308/2014 [ΠΟΛ.1003/31.12.2014], διευκρινίζει πως «το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μια αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Εκ του λόγου αυτού δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά μπορεί να τα εφαρμόζει εναλλακτικά της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόμου.»
 • Στο ν.4308/2014 δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διατάξεις για το λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014 αναφέρει πως «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο.»

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 με τη ψήφιση του ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014», έχει καταργηθεί το ν.δ. 400/1970 (περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως) όπως ίσχυε με τις σχετικές τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις διατάξεών του το οποίο, μεταξύ άλλων, καθόριζε τους κανόνες σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποχρεούνται σε εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α..

Σύμφωνα με τη διευκρίνηση που παρέχεται από την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 για τα υποκαταστήματα της αλλοδαπής τράπεζας και τη σχετική αιτιολογία πως τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα, το ίδιο συμπέρασμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Εξαιτίας όμως της απουσίας πλαισίου λογιστικών αρχών για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στο ν.4308/2014 και της κατάργησης του ν.δ. 400/1970 προκύπτει πρακτική δυσκολία εφαρμογής των Ε.Λ.Π..

Ως εκ τούτου θεωρούμε πως θα ήταν εύλογο να διευκρινιστεί ότι τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων υποχρεούνται σε εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.

Λόγω των ανωτέρω προβληματισμών, σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, σε περίπτωση που τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν υποχρεούνται σε εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., ποιες λογιστικές αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εάν ένα υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχειρήσεως συντάξει τις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στην παράγραφο 1.3.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ορίζεται ότι «Αναφορικά με το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι αυτό (το υποκατάστημα) δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της.

Εκ του λόγου αυτού δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά μπορεί να τα εφαρμόζει εναλλακτικά της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόμου».

Η εν λόγω πρόβλεψη έχει προφανώς αναλογική ισχύ και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα θέματα που τίθενται στο ερώτημα, πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόμος 4308/2014 καλύπτει την λογιστική των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μέσω δύο διατάξεων:

(α) της παραγράφου 7 του άρθρου 17 η οποία ορίζει ότι «οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο».

Η πρόβλεψη αυτή επεξηγείται περαιτέρω από την παράγραφο 17.7.1 της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014, στην οποία αναφέρεται ότι η «προαιρετική αυτή διάταξη (του νόμου), εισάγει μια σημαντική ρύθμιση στο Ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, αφού οι υποκείμενες οντότητες αποκτούν πρόσβαση στο πλέον αξιόπιστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογιστικό πλαίσιο παγκοσμίως, τα Δ.Π.Χ.Α., για θέματα που ρυθμίζονται συνοπτικά από το νόμο.

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις της Οδηγίας 34/2013 που ενσωματώνονται στο νόμο είναι γενικά συμβατές με τα Δ.Π.Χ.Α.

Άλλωστε, οι ρυθμίσεις της σχετικής λογιστικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθυγραμμίζονται τακτικά (συνήθως ανά πενταετία), ώστε να μην αποκλίνουν ουσιωδώς από τα ταχέως εξελισσόμενα Δ.Π.Χ.Α..

Πάντως, στην πράξη και για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν θα απαιτηθεί καθόλου ή θα απαιτηθεί ελάχιστη προσφυγή στις προβλέψεις των Δ.Π.Χ.Α., οι οποίες είναι πολύπλοκες και απαιτούν βαθιά σχετική γνώση και εμπειρία, για την εφαρμογή τους.

Η πρόνοια του νόμου για δυνατότητα αναζήτησης ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλες και με πολύπλοκες δραστηριότητες επιχειρήσεις [η ασφαλιστική δραστηριότητα είναι πολύπλοκη] και για σύνθετα λογιστικά θέματα, όπως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία (ιδιαίτερα τα στοιχεία αντιστάθμισης), οι αναβαλλόμενοι φόροι, η κεφαλαιοποίηση των τόκων, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, και οι διαδικασίες σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

(β) των παραγράφων 11-14 του άρθρου 22 του νόμου που αναφέρεται στις προβλέψεις, δεδομένου ότι το σημαντικότερο μέρος της λογιστικής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αφορά τις προκύπτουσες από αυτά ασφαλιστικές προβλέψεις.

Στις παραγράφους 22.11.2 και 22.12.1 της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, που αναλύουν περαιτέρω τις εν λόγω παραγράφους, αναφέρεται ότι «το ποσό των προβλέψεων προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση.

Η αναφορά στο νόμο του διεθνούς όρου (βέλτιστη εκτίμηση) υποδηλώνει ότι απαιτείται στάθμιση όλων των σημαντικών ενδεχόμενων βάσει πιθανότητας επέλευσης».

Βάσει αυτών των διατάξεων και της ερμηνείας τους, προκύπτει σαφώς ότι οι ασφαλιστικές προβλέψεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια λογίζονται βάσει της βέλτιστης εκτίμησης, όπως ισχύει διεθνώς για τέτοιου είδους συναλλαγές και γεγονότα και προβλέπεται γενικώς από τα εκάστοτε ΔΠΧΑ.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι η λογιστική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες και σε άλλα θέματα όπως:

(ι) τα περιουσιακά στοιχεία και ιδίως τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αλλά και τα ακίνητα, που είναι σε ασφαλιστική τοποθέτηση (κάλυψη ασφαλιστικών προβλέψεων), τα οποία βάσει των πρακτικών του κλάδου επιμετρώνται σε εύλογες αξίες, ώστε να αντικρύζονται και να συγκρίνονται με τις ασφαλιστικές προβλέψεις, ιδιαίτερα δε υπό το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

(ιι) τα θέματα των γνωστοποιήσεων/πρόσθετων πληροφοριών του Προσαρτήματος που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία υπό (ι) ανωτέρω, από το Ν. 4308/2014, η εύλογη αξία επιτρέπεται ως εναλλακτική μέθοδος και ως εκ τούτου, εφαρμογή των ΕΛΠ, μπορεί να σημαίνει επιμέτρηση όλων αυτών των στοιχείων στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης που είναι η βασική μέθοδος.

Αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις υπό (ιι) ανωτέρω, ο νόμος 4308/2014, ως πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, παρέχει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων πληροφοριών, πέραν αυτών που επιβάλλει, αλλά δεν τις απαιτεί.

Βασιζόμενοι στην ανωτέρω ανάλυση, πιστεύουμε ότι βαρύνουσα άποψη αναφορικά με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς από τις εν λόγω οντότητες έχει η εποπτική αρχή τους (ΔΕΙΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

4.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ 1.6.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 01.06.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1059 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1059/2016

ΘΕΜΑ: «Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Από σχετικά δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες, δημιουργείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου βάσει των Ε.Λ.Π. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην επιλεκτική εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και τις σχετικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί.

Κατόπιν τούτου ερωτάται.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση της περιγραφής και των κωδικών των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου για τις οντότητες που αναφέρει ο Ν. 4308/2014.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 1. Τα θέματα του τηρούμενου λογιστικού σχεδίου προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014.

Βάσει αυτών, η οντότητα μπορεί

 • είτε να συνεχίσει να τηρεί το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ,
 • είτε να εφαρμόσει το σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014.
 1. Οι κωδικοί αριθμοί δεν είναι υποχρεωτικοί σε κανένα σχέδιο, μπορούν να τίθενται ελεύθερα από την επιχείρηση, εάν δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί τους κωδικούς που προβλέπονται από τα δύο σχέδια.
 2. Υποχρεωτικής εφαρμογής είναι
 • η ονοματολογία,
 • ο βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών καθώς και
 • το περιεχόμενό τους,

όπως αυτό καθορίζεται από το συνδυασμό των ορισμών του Παραρτήματος Α με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β του νόμου.

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραρτήματος Γ (Σχέδιο Λογαριασμών), η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς ή μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της σύστημα για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της.
 2. Στην παράγραφο Γ.3.1 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ γίνεται δεκτό ότι «τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και συγκέντρωσης των αναλυτικών δεδομένων του λογιστικού συστήματος με περισσότερους αλλά πάντως ισοδύναμους τρόπους σε σχέση με το σχέδιο λογαριασμών του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας και τις ανάγκες πληροφόρησης της διοίκησης μιας οντότητας ή πρόσθετες απαιτήσεις της νομοθεσίας (π.χ. φορολογική ή ασφαλιστική νομοθεσία)».

Στην παράγραφο αυτή παρατίθεται παράδειγμα ισοδύναμης εναλλακτικής ιεραρχικής ανάλυσης του σχεδίου λογαριασμών.

 1. Ως παράδειγμα της παρεχόμενης δυνατότητας οργάνωσης του σχεδίου λογαριασμών στα πλαίσια των ΕΛΠ, στο σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014 υπάρχει ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός «Γη», ο οποίος μπορεί να αναλύεται ελεύθερα σε οικόπεδα, κτήματα, βοσκοτόπια, γήπεδα κλπ.

Εάν η οντότητα έχει μόνο οικόπεδα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πρωτοβάθμιο λογαριασμό του τηρούμενου σχεδίου τον τίτλο «Οικόπεδα», δεδομένου ότι ο εν λόγω λογαριασμός καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης καθώς και το περιεχόμενο βάσει των ορισμών του Παραρτήματος Α και των υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β.

Ο κωδικός αριθμός του λογαριασμού μπορεί να είναι

 • είτε ο προβλεπόμενος από το ΕΓΛΣ,
 • είτε από το σχέδιο λογαριασμών του Ν. 4308/2014,
 • είτε να τεθεί από την επιχείρηση βάσει δικής της ανάπτυξης κωδικών του σχεδίου λογαριασμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

5.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 01.06.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 823 ΕΞ

ΣΛΟΤ 823/2016

ΘΕΜΑ: «Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ο Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπει μέρος των προς διάθεση κερδών της χρήσεως να διανέμεται ως αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ.

Οι αμοιβές αυτές έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση (φορολογούνται ως μέρισμα) από τις λοιπές αμοιβές που βαρύνουν τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων και φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Για τις αμοιβές που χορηγούνται από τα κέρδη στα μέλη του Δ.Σ στο άρθρο 24 του Κ.Ν, 2190/1920 αναφέρεται:

 1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντας υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι λοιπές διατάξεις για τη σειρά διανομής κερδών αναφέρουν:  Άρθρο 44. Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού.

Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 45. 1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

 1. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν:

α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικόν κράτησις δια τακτικόν αποθεματικόν.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ173 Α’).

γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού.

Περαιτέρω στη λογιστική οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014 στις οδηγίες για την αρχική μετάβαση (παρ 37) αναφέρεται:

«Οι οριστικά εγκριθείσες από τη γενική συνέλευση αμοιβές των μελών διοικητικού συμβουλίου εκ των κερδών του 2014 θα αναγνωρισθούν ως έξοδο (παροχές σε εργαζομένους), στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2015 (πρώτη περίοδος εφαρμογής)”.

Η αναφορά αυτή είναι σε συνέχεια των οδηγιών για την αντιμετώπιση της διανομής κερδών που πλέον στα Ε.Λ.Π. δεν καταχωρείται σε μείωση της καθαρής θέσης στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, επί των αποτελεσμάτων της οποίας υπολογίζονται, αλλά παραμένουν στο υπόλοιπο εις νέο για να μεταφερθούν στις υποχρεώσεις μέσω που πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των προτεινόμενων αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου όπου κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να σχηματίζεται πρόβλεψη δαπάνης στη χρήση που προέκυψαν τα κέρδη από τα οποία θα καταβληθούν.

Μάλιστα η δαπάνη αυτή θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος αλλιώς μπορεί να υπάρξει καταστρατήγηση των περί διανομής διατάξεων και να περιοριστεί ή και να μηδενιστεί το ποσό του τακτικού αποθεματικού ή του πρώτου μερίσματος.

Η οδηγία για την καταχώριση της δαπάνης στη χρήση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και όχι στη χρήση στην οποία αφορούν δεν προκύπτει ρητά από το νόμο, δημιουργεί νομικά προβλήματα στην εφαρμογή των περί διανομής κερδών διατάξεων και στην ουσία μετακυλίει βέβαιες δαπάνες της χρήσεως στην επόμενη.

Κατά συνέπεια η μη καταχώριση αυτών των δαπανών στη χρήση επί των εσόδων της οποίας έχουν υπολογιστεί έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του δουλευμένου.

Με την καταχώριση των αμοιβών αυτών ως δαπάνης της χρήσεως μέσα στην οποία εγκρίνονται, σε περίπτωση χορηγήσεως σημαντικών ποσών τέτοιων αμοιβών, ενδέχεται να περιοριστεί ή και να μηδενιστεί το αποτέλεσμα της χρήσεως αυτής και να καταστρατηγηθούν οι σχετικές με τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Επισημαίνεται ότι ο σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού είναι υποχρεωτικός και δεν μπορεί να περιοριστεί με οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Θα παρακαλούσαμε να έχουμε την γνώμη σας επί του παραπάνω θέματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/1920, καθίστανται δουλευμένες όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δεδομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι.

Ωστόσο, πέραν των ανωτέρω γενικών αρχών, σημειώνουμε ότι βάσει της αρχής του δουλευμένου:

α) Όταν τεκμαίρεται ότι κατά τη σύνταξη των καταστάσεων είναι γνωστό (βάσει συμφωνίας ή πάγιας πρακτικής) το ποσό που πρόκειται να λάβουν τα πρόσωπα αυτά και εκκρεμεί η τυπική μόνο έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η αναγνώριση του εξόδου γίνεται στη χρήση που αφορά (δηλαδή στη χρήση από τα κέρδη της οποίας γίνεται η διανομή) και όχι στη χρήση στην οποία λαμβάνεται τυπικά η απόφαση από τη ΓΣ.

β) Όταν το ήδη σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό σε μια χρήση δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που ορίζει ο νόμος και είναι μάλλον βέβαιο ότι η Γενική Συνέλευση θα προβεί στο σχηματισμό τακτικού αποθεματικού συγκεκριμένου ποσού, δεδομένου ότι αυτό είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στο σχηματισμό και λογιστική απεικόνιση του τακτικού αποθεματικού με το εν λόγω ποσό στο τέλος της κλειόμενης χρήσης και όχι με την έγκρισή του από γενική συνέλευση της επόμενης χρήσης.

Για τα φορολογικά και τα νομικά θέματα που ενδεχομένως να προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

6.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 01.06.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1078 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1078/2016

ΘΕΜΑ: «Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία Α, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μεσαίου μεγέθους για την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π,), εξετάζει το κατά πόσο υποχρεούται να εφαρμόσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), βάσει της διάταξης του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.  Πιο συγκεκριμένα:.

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Β («μητρική εταιρεία»), η οποία έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν είναι εισηγμένη σε κάποια οργανωμένη αγορά.
 2. Η μητρική εταιρεία Β με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Γ, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού και είναι η τελική μητρική («UltimateParentCompany») του Ομίλου Γ. Επισημαίνεται ότι η τελική μητρική Γ είναι εταιρεία συμμετοχών.
 3. Τα οικονομικά στοιχεία τόσο της Α όσο και της Β ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής εταιρείας Γ, που συντάσσονται στη Γαλλία, χωρίς ενδιάμεση ενοποίηση.
 4. Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων της Α υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων στοιχείων τόσο της μητρικής εταιρείας Β όσο και της τελικής μητρικής εταιρείας Γ.

Κατά συνέπεια το ειδικότερο ερώτημα μας είναι:

Ποια εταιρεία θεωρείται τελικά ότι είναι η μητρική της Εταιρείας Α όπως ορίζεται στον νόμο 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

Εάν θεωρηθεί ότι είναι η άμεσα μητρική της (εταιρεία Β), τότε η Εταιρεία θα πρέπει να συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με βάσει τα Ε.Λ.Π., ενώ σε αντίθετη περίπτωση (εταιρεία Γ) θα πρέπει να εφαρμόσει τα Δ.Π.Χ.Α..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.
 2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης.
 3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

7.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1029 ΕΞ 17.5.2016 Ψηφιοποίηση παραστατικών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1029 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1029/2016

ΘΕΜΑ: «Ψηφιοποίηση παραστατικών»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι υπάλληλοι της εταιρίας μας διενεργούν συχνά επαγγελματικά ταξίδια στα οποία προβαίνουν σε σχετικές δαπάνες για τις οποίες προσκομίζουν τα παραστατικά στο λογιστήριο προκειμένου να καταχωρηθούν στα λογιστικά αρχεία της εταιρίας μας.

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα, στο πλαίσιο των ΕΛΠ, να μην προσκομίζονται τα παραστατικά (τιμολόγια και ΑΛΠ) σε έντυπη μορφή, αλλά να ψηφιοποιούνται από τους υπαλλήλους (πχ μέσω smartphone) και στη συνέχεια να αποστέλλονται στην εταιρία μας, χωρίς να λαμβάνονται ούτε να φυλάσσονται σε έντυπη μορφή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν στο αρχείο τους τα πρωτότυπα παραστατικά σε έντυπη μορφή. Υποχρεούνται όμως:

(α) να διαθέτουν σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου (άρθρο 7), και

(β) να έχουν σε λειτουργία κατάλληλες δικλίδες αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και για την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των παραστατικών των συναλλαγών και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσής τους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής (άρθρο 5 παράγραφος 7).

Σημειώνουμε ότι για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

8.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1035 ΕΞ 17.5.2016 Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1035 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1035/2016

ΘΕΜΑ: «Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία υποχρεούται να συντάσσουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

Τίθεται το ερώτημα:

Η ανωτέρω πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία μπορεί να καταρτίσει Οικονομικές καταστάσεις της αμέσως επόμενης κατηγορίας, δλδ των μικρών οντοτήτων;

(Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός-Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και με το αντίστοιχο προσάρτημα).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πολύ μικρή οντότητα, αλλά και κάθε οντότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορεί να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ανώτερης κατηγορίας, περιλαμβάνοντας

 • είτε το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών της ανώτερης κατηγορίας,
 • είτε μέρος αυτών κατά την κρίση της με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας της.

Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή οντότητα μπορεί να συντάξει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των απαιτήσεων των μεγάλων οντοτήτων, ή να συντάξει επιπρόσθετα των απαιτήσεων της κατηγορίας της, μόνο την κατάσταση ταμιακών ροών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

9.           Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1034 ΕΞ 17.5.2016 Οικονομικές καταστάσεις 2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 1034 ΕΞ

ΣΛΟΤ 1034/2016

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές καταστάσεις 2015»

ΕΡΩΤΗΜΑ

 1. Σε οντότητες με αμιγώς παροχή υπηρεσιών π.χ. τουριστικό γραφείο, που έχει δώσει προκαταβολές σε προμηθευτές (ξενοδοχεία) για να κλείσει τιμές που αφορούν χρήση 2016, θα εμφανισθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού στα Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα στα Λοιπά Αποθέματα; Το ερώτημα τίθεται γιατί δεν είναι προκαταβολές για Αποθέματα.
 2. Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος των ΕΠΕ και ΑΕ που θα υπολογισθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πως πρέπει να γίνει ο λογιστικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ.

Θα λογιστεί στο 2015 μειώνοντας αμέσως τα κέρδη χρήσης 2015, (δεδομένου ότι τα λοιπά έξοδα έχουν κλείσει) ή θα γίνουν οι εγγραφές το 2016 μαζί με τη διάθεση κερδών και την έγκριση της Γ.Σ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χρήματα που καταβάλλονται σε τρίτους έναντι λήψης υπηρεσιών (εξόδων) στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στο κονδύλι «προπληρωμένα έξοδα», στην ομάδα κονδυλίων «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές» του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση για την οποία επιβάλλεται.

Για παράδειγμα, το τέλος της χρήσης 2015, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πίστωση υποχρέωσης, η οποία θα κλείσει με την πληρωμή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

10.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016 Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 987 ΕΞ

ΣΛΟΤ 987/2016

ΘΕΜΑ: «Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Επί σειρά ετών πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταχωρούσαν τα έσοδα τους στα λογιστικά τους βιβλία βάσει των χρεώσεων του ημερήσιου ισοζυγίου πωλήσεων (main courante), και όχι με βάση τα εκδοθέντα παραστατικά, γεγονός που ήταν σύμφωνο και με τις διατάξεις τόσο του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) αλλά και του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012).

Είναι η παραπάνω τακτική σύμφωνη, από 1/1/2015, με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων;

Δύναται μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να καταχωρεί τα ημερήσια έσοδα της από το main courante και όχι από τα εκδοθέντα παραστατικά, χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση εξαιτίας του γεγονότος αυτού η αξιοπιστία του λογιστικού της συστήματος, δεδομένου ότι οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες (ημερομηνία έκδοσης παραστατικού, αύξων αριθμός παραστατικού κλπ) τηρούνται σε άλλα αρχεία του ξενοδοχειακού προγράμματος μηχανογράφησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική άποψη, το ερώτημα απαντάται από:

 1. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω παράγραφος αναφέρει ότι «Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα … και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο).»

 1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, που αναφέρει ότι «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  γ) …»

Περαιτέρω,

 • η παράγραφος 5.7.3 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και
 • η ταυτάριθμη και ταυτόσημη της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ

ρητά αναφέρουν ότι «τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.»

Συνεπώς αν κάθε συναλλαγή (παραστατικό), καταχωρείται σε αρχείο το οποίο μεταφέρεται συγκεντρωτικά σε άλλο αρχείο ή αρχεία (ανεξαρτήτως του πως ονομάζονται τα εν λόγω αρχεία στους διάφορους κλάδους των επιχειρήσεων) και υπάρχει ελέγξιμη αλληλουχία, η υποχρέωση που επιβάλλει ο νόμος εκπληρώνεται.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ανωτέρω θέματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

11.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 979 ΕΞ 17.5.2016 Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 979 ΕΞ

ΣΛΟΤ 979/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Τεχνική εταιρία με αντικείμενο εργασιών ανέγερση και πώληση κατοικιών με υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ, προέβη σε οριστικό συμβόλαιο το 2015 για την πώληση ακινήτου σε πελάτη κάτοικο εξωτερικού ο οποίος είχε πληρώσει μέρος του τιμήματος του συμβολαίου.

Το Φεβρουάριο του 2016 ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι έχει πτωχεύσει και δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο τίμημα του συμβολαίου.

Στο συμβόλαιο υπήρχε ρήτρα βάσει της οποίας εάν δεν αποπληρωθεί μία δόση του τιμήματος θα χάσει τα χρήματα που έχει καταβάλει μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τον όρο της διαλυτικής αίρεσης που επίσης υπάρχει στο συμβόλαιο, το ακίνητο επιστρέφει στην εταιρία.

Θέλω να μου πείτε πως θα το χειριστούμε την ακύρωση της πώλησης σύμφωνα με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, διότι εμείς το 2015 εμφανίζουμε έσοδα πώλησης ακινήτων, ενώ στη πραγματικότητα το 2016 και πριν το κλείσιμο του ισολογισμού του 2015, το ακίνητο θα επιστρέψει στην εταιρία βάσει του όρου της διαλυτικής αίρεσης.

Θα γίνει με πρόβλεψη ώστε να αποδοθεί η ορθή εικόνα της εταιρίας;

Η καταβολή του μέρους του τιμήματος θα αναγνωριστεί ως έκτακτο έσοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά το χρόνο της πώλησης αναγνωρίζεται έσοδο βάσει των αρχών του νόμου που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, βάσει του οποίου, τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:

(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους,

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή,

(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Συνεπώς αν κατά τον χρόνο της πώλησης ισχύουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, γίνεται αναγνώριση του εσόδου με χρέωση του πελάτη.

Η αδυναμία του πελάτη να εξοφλήσει την υποχρέωσή του μεταγενέστερα, είναι άλλο γεγονός που λογιστικοποιείται ξεχωριστά.

Βάσει αυτών, εντός του 2016 που συμβαίνει το γεγονός, το ακίνητο που επιστρέφεται στην εταιρεία αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο εντασσόμενο στην κατηγορία που αφορά, ανάλογα με την πρόθεση της επιχείρησης για την χρήση του (απόθεμα ή πάγιο).

Η αναγνώριση αυτή γίνεται χρεώνοντας το στοιχείο με το ποσό του ανεξόφλητου υπολοίπου της απαίτησης από τον πελάτη, η οποία πιστώνεται και μηδενίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

12.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 925 ΕΞ 17.5.2016 Καταχώρηση Απολεσθέντας[1] Επιταγής!!!!!! σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 925 ΕΞ

ΣΛΟΤ 925/2016

ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση Απολεσθέντας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας εξέδωσε επιταγή πληρωτέα αξίας 45.000,00 σε προμηθευτή της, στις 15/2/2015 και με ημερομηνία λήξης 15/8/2015, προς εξόφληση τιμολογίων αντίστοιχης αξίας (το λογιστικό γεγονός καταχωρήθηκε στο λογαριασμό 53.90 του ΕΓΛΣ με χρέωση του 50.00).

Στην ημερομηνία λήξης, η επιταγή δεν εμφανίσθηκε και ο προμηθευτής επικοινώνησε με την εταιρία ότι έχει απολεσθεί.

Η εκδότρια εταιρία αρνήθηκε την αντικατάστασή της (ή την πληρωμή σε μετρητά) αν δεν προσκομισθεί το σώμα της, απολεσθείσας, επιταγής. Από τότε, την υπόθεση έχει αναλάβει το νομικό τμήμα της εταιρίας.

Ερωτάται (στο μεσοδιάστημα, μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια):

Τα 40.000 ευρώ που εμφανίζονται σαν υποχρέωση στον 53.90, πρέπει να παραμείνουν εκεί ή να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου (λ.χ 53.χχ.χχχ: επίδικες υποχρεώσεις, να γίνουν σχετικές προβλέψεις στο «44» ή οτιδήποτε άλλο) δεδομένου ότι έχει παρέλθει το εξάμηνο και η επιταγή (ακόμα και αν υπάρχει) έχει χάσει τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά της – ποινικό αδίκημα-, αλλά πολύ περισσότερο έχει ουσιαστικά χαθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές είτε ως ανοικτά υπόλοιπα είτε ως υπόλοιπα επιταγών και συναλλαγματικών εμφανίζονται στο κονδύλι του ισολογισμού με τον τίτλο «εμπορικές υποχρεώσεις».

Για σκοπούς τήρησης των λογιστικών αρχείων, η σχετική υποχρέωση καταχωρείται στον κατά περίπτωση λογαριασμό, βάσει των πραγματικών περιστατικών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποσαφήνισή τους είναι νομικό θέμα.

Να σημειωθεί ότι βάσει του Ν. 4308/2014, το λογιστικό σχέδιο αναπτύσσεται ελεύθερα βάσει των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης, στο πλαίσιο των οριζομένων από το άρθρο 3 παράγραφος 8 του Ν. 4308/2014 και των σχετικών παραγράφων της ερμηνευτικής ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ.

Για το φορολογικά και νομικά θέματα που ενδεχομένως ανακύπτουν, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

13.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 961 ΕΞ 17.5.2016 Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 961 ΕΞ

ΣΛΟΤ 961/2016

ΘΕΜΑ: «Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομική οντότητα (νομική μορφή Ε.Ε) με απλογραφικά βιβλία εισάγει από Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκίνητα κυρίως μεταχειρισμένα τα οποία εμπορεύεται. Στο τελωνείο πληρώνει το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΙΜΗΣΗΣ του κάθε αυτοκινήτου, το οποίο στην συνέχεια επιρρίπτει στον πελάτη στην τιμή πώλησης του αυτοκινήτου.

Ερωτάσθε:

 1. A. Το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗΣ αθροίζεται στο κόστος αγοράς των αυτοκινήτων;
 2. B. Αν αθροίζεται και το αυτοκίνητο μείνει απούλητο το κόστος αυτό εμφανίζεται στην απογραφή του αυτοκινήτου στο τέλος της χρήσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει του άρθρου 20 του ν. 4308/2014, το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

Βάσει αυτού, εφόσον η καταβολή του τέλους ταξινόμησης απαιτείται προκειμένου τα αποθέματα (αυτοκίνητα) να είναι έτοιμα προς πώληση, το κόστος του τέλους αυτού προσαυξάνει την αξία του αποθέματος και περιλαμβάνεται στην απογραφή στο τέλος της χρήσης αν το απόθεμα δεν έχει πωληθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

14.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 17.05.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 822 ΕΞ

ΣΛΟΤ 822/2016

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Βάσει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε/επιβεβαιώσετε σε ποια κατηγορία μεγέθους εντάσσονται οι οντότητες των παρακάτω περιπτώσεων:

 1. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015;
 2. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών το 2014 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015;
 3. Οντότητα η οποία έκανε έναρξη εργασιών και λειτούργησε το 2013 για διάστημα μικρότερο των 4 μηνών, εντάσσεται το έτος 2015 στις πολύ μικρές οντότητες ανεξάρτητα των κριτηρίων που υπερβαίνει την ημερομηνία του ισολογισμού της ήτοι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015;
 4. Οντότητα η οποία τη χρήση 2013 είχε υπερβεί τουλάχιστον 2 από τα 3 κριτήρια που θέτει το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 για τις μεγάλες οντότητες ενώ για το 2014 ήταν ουσιαστικά σε αδράνεια και δεν υπερέβη τα όρια των κριτηρίων που τίθενται για τις μικρές οντότητες, εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες;
 5. Οντότητα η οποία είναι σε εκκαθάριση από το έτος 2012 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των ορίων που υπερέβη τις τελευταίες 2 χρήσεις πριν τεθεί σε εκκαθάριση (2010 και 2011) εφόσον αυτές ήταν μεγαλύτερες των 4 μηνών ή των ορίων που υπερέβη τα τελευταία 2 έτη της εκκαθάρισης (2013 και 2014) για τα οποία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις παρότι όλη η περίοδος εκκαθάρισης λογίζεται ως μια χρήση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.
 2. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.
 3. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες, βάσει των δεδομένων μόνο του 2014, διότι το 2013 ως μικρότερο των 4 μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. Το ερώτημα είναι ποια όρια πληρούνταν το 2012. Αν το 2013 είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας, το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες. Αν το 2012 όμως λειτουργούσε η επιχείρηση και πληρούσε για παράδειγμα τα κριτήρια της μεσαίας οντότητας, (ενώ το 2013 πληρούσε τα κριτήρια της μεγάλης οντότητας), το 2015 εντάσσεται στις μεσαίες οντότητες διότι δεν απώλεσε τα κριτήρια της μεσαίας για δύο συνεχόμενες χρήσεις.
 5. Το θέμα δεν ρυθμίζεται από το νόμο. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρήσεις 2013 και 2014.

Δεδομένου ότι το ζήτημα έχει σημαντική φορολογική διάσταση, συνιστούμε να ερωτηθεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

15.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016 Ερώτημα στο άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 20.04.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 677 ΕΞ

ΣΛΟΤ 677/2016

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθεια σας αναφορικά με το Άρθρο 26 του Ν.4308/2014 και πιο συγκεκριμένα για τον χειρισμό των Επισφαλών Απαιτήσεων – Προβλέψεων.

Βάση της ΠΟΛ.1056/2.3.2015 ορίζεται ότι οι όποιες ενέργειες, που εξαρτώνται από το ύψος της απαίτησης και την φερεγγυότητα του πελάτη, θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της.

Πέραν της άσκησης ένδικου βοηθήματος και της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κατάλληλες ενέργειες είναι η σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ.

Το ερώτημα μας είναι το εξής:

Προκειμένου να υπολογίσουμε Προβλέψεις για μια επιχείρηση της οποίας της οφείλουν χρήματα κάποιοι πελάτες, το σφράγισμα των επιταγών από τραπεζικό ίδρυμα είναι αρκετό ως παράγοντας υπολογισμού προβλέψεων ή απαιτείται να μεσολαβήσει υποχρεωτικά και κάποιο ένδικο μέσο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για λογιστικούς σκοπούς, η απομείωση των απαιτήσεων είναι θέμα απόφασης της διοίκησης της επιχείρησης, βάσει των πραγματικών συνθηκών αναφορικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.

Η απομείωση των απαιτήσεων για λογιστικούς σκοπούς βάσει των ανωτέρω, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την απομείωση (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, για την οποία το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

16.       Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 799 ΕΞ 26.4.2016 Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                       Αθήνα, 26.04.2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)          Αριθμ. Πρωτ.: 799 ΕΞ

ΣΛΟΤ 799/2016

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με νομική μορφή Ι.Κ.Ε που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης συστήθηκε 19/02/2014 με κεφάλαιο σύστασης 80.000,00 ευρώ.

Η εταιρεία αποτελείται από δύο φυσικά πρόσωπα. Τον εταίρο Α με ποσοστό συμμετοχής 80% και τον εταίρο Β με ποσοστό συμμετοχής 20%.

Οι δύο εταίροι μέχρι την 31/12/2014 προκειμένου να καλύψουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας έβαλαν-μετέφεραν-χρήματα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς τραπέζης στον όψεως της εταιρείας και συγκεκριμένα

 • εταίρος Α: 94.000,00 και
 • ο εταίρος Β: 129.540,12.
 • Σύνολο: 223.540,12.

Για τα παραπάνω ποσά δεν έγινε σύμβαση δανείου, ούτε αύξηση κεφαλαίου. Στον ισολογισμό της 31/12/2014 αποτυπώθηκαν τα παραπάνω ποσά σε λογαριασμό υποχρέωσης.

Την 21/07/2015 εταίροι Α και Β μεταβίβασαν τα εταιρικά τους μερίδια σε ποσοστό 100% στο νέο εταίρο Κ και τροποποιήθηκε η νομική μορφή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε με το ίδιο Α.Φ.Μ .

Επίσης, οι εταίροι Α και Β υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον εταίρο Γ το οποίο κατατέθηκε στη αρμόδια Δ.Ο.Υ και στο οποίο αναφέρεται ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους να ζητήσουν τα χρήματα που είχαν καταβάλει στην εταιρεία.

Για τη χρήση του 2015 στον ισολογισμό που έχω καταρτίσει δεν αποτυπώνω πλέον την υποχρέωση των 223.540,12.

Την υποχρέωση την μεταφέρω στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι δεν είναι ούτε δάνειο, ούτε έχω τροποποίηση καταστατικού για αύξηση κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο είναι σωστό?

Επίσης, για τη χρήση του 2015 (πριν μεταβιβαστούν τα εταιρικά μερίδια των εταίρων Α και Β) κατατέθηκε στον όψεως χρηματικό ποσό αξίας 45.000,00 από μια Κυπριακή εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από μέρους της εταιρείας μας για την πώληση δικαιωμάτων-συνταγών κτλ.

Για τις παραπάνω ενέργειες δεν καταρτίστηκε κάποια σύμβαση.

Η εταιρεία μας δεν προέβη σε έκδοση παραστατικού εσόδων.

Η κυπριακή εταιρεία προέβη σε διακοπή εργασιών και μας ενημέρωσαν εγγράφως ότι παραιτούνται της απαίτησής τους.

Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της απαίτησης αυτής;

Μπορώ εφ’ όσον δεν υφίσταται η απαίτηση να την μεταφέρω στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι αποτελεί έσοδο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

– Τα θέματα του λογιστικού χειρισμού της διαγραφής των υποχρεώσεων ρυθμίζονται από το άρθρο 22 του N. 4308/2014.

– Το τι συνιστά έσοδο καθορίζεται στους ορισμούς του παραρτήματος Α του N. 4308/2014.

– Τα θέματα της αναγνώρισης (καταχώρησης στα αποτελέσματα) των εσόδων, ρυθμίζονται από το άρθρο 25 του N. 4308/2014.

– Για τα νομικά και τα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

[1] Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο το γλωσσικό μαργαριτάρι στο  θέμα: «Καταχώρηση Απολεσθέντας  Επιταγής!!!!!!! σε εταιρεία …..».

Σίγουρα δεν είναι στα ελληνικά γραμμένο αυτό και σίγουρα δεν είναι σε φορέα του Δημοσίου ΝΠΔΔ. Λίγο τραβηγμένο να δεχτώ ο απολεσθέντας άνθρωπος (απολεσθείς είναι το σωστό) ή η απολεσθείσα επιταγή, όπως αναφέρει στο ερώτημά της η εταιρεία που υπέβαλε το ερώτημα.

Η φράση «Απολεσθέντας  Επιταγής!!!!!!!» που μπλέκει γένη και πτώσεις με έκανε να αναζητήσω γραμματική Τζάρτζανο, μήπως έχω ξεχάσει κάτι γιατί «ου γαρ μόνον».

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: