Διαβούλευση σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση» – Οδηγία 91/533/ΕΟΚ)

Η Οδηγία αυτή έχει εισαχθεί στο εθνικό δίκαιο, κυρίως με το ΠΔ 156/1994, έγιναν μεταβολές στην οδηγία και οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο.

 

Τομέας/είς πολιτικής

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Ομάδα/ες στόχος/οι

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις των εργαζομένων, των οργανώσεων των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, των εργοδοτών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των δημόσιων αρχών.

Περίοδος διαβούλευσης

Από:     26/01/2016     μέχρι :   20/04/2016

Στόχος της διαβούλευσης

Κύριος σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απαντήσεις και οι απόψεις του κοινού στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης της οδηγίας για τη γραπτή δήλωση.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Δεχόμαστε παρατηρήσεις από πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου (EUSurvey).

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Διαβάστε την ειδική δήλωση περί απορρήτου, που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

 

Ι. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας («Οδηγία περί γραπτής δήλωσης»)

* * *

Έγγραφο αναφοράς

Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή, τη σχέση εργασίας – η λεγόμενη «οδηγία περί γραπτής δήλωσης» -εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1991.

Κατ’ ουσίαν, η οδηγία παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα να ενημερώνονται γραπτώς για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης κατά την έναρξή της ή λίγο μετά. Αναφέρει επίσης ότι οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στους εκπατριζόμενους υπαλλήλους πριν από την αναχώρηση.

Η οδηγία έχει έναν κοινωνικό στόχο: τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, παρέχοντάς τους επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Απαιτώντας γραπτά στοιχεία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της αδήλωτης εργασίας.
Ιστορικά, η οδηγία εκδόθηκε στον απόηχο του Κοινοτικού χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων (1989) του οποίου το άρθρο 9 προβλέπει ότι: «οι όροι εργασίας κάθε μισθωτού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να καθορίζονται με βάση είτε τον νόμο, είτε συλλογική σύμβαση είτε σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα».

Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με ορισμένα βασικά ζητήματα. Αυτό θα βοηθήσει την Επιτροπή να διαπιστώσει ποια οφέλη προκύπτουν από την οδηγία και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί.

 1. Περιεχόμενο της οδηγίας

Η οδηγία περιλαμβάνει δέκα άρθρα και διαβάζεται εύκολα.

Το παρακάτω πλαίσιο παρουσιάζει τα πέντε πρώτα άρθρα της οδηγίας.

Το άρθρο 2 αποτελεί τη βασική διάταξη της πράξης·

θεσπίζει την αρχή ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τις ουσιώδεις πτυχές της εργασιακής τους σχέσης, όπως η περιγραφή της εργασίας, η ημερομηνία έναρξης, η διάρκειά της (εάν είναι προσωρινή), η διάρκεια της αδείας μετ’ αποδοχών και ο χρόνος εργασίας.

Τετραγωνίδιο 1. Παρουσίαση των άρθρων 1 έως 5 της οδηγίας
Το άρθρο 1 καθορίζει το ποιος πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας του/της:

κάθε μισθωτός εργαζόμενος που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτών που εργάζονται λιγότερο από 8 ώρες την εβδομάδα ή των οποίων η σχέση εργασίας θα διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα.

Επίσης, η έννοια του εργαζομένου δεν ορίζεται από την οδηγία.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον δικό τους ορισμό του τι είναι μισθωτός.

Το άρθρο 2 αποτελεί τη βασική ρύθμιση της οδηγίας· ορίζει την αρχή ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης. Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι (τουλάχιστον):
α) τα στοιχεία ταυτότητας των μερών
β) ο τόπος εργασίας- ελλείψει ορισμένου ή κύριου τόπου εργασίας, η αρχή ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε διάφορα σημεία, καθώς και

η έδρα ή, ενδεχομένως,

η κατοικία του εργοδότη

γ) i) η ονομασία,

ο βαθμός,

η φύση ή

η κατηγορία της απασχόλησης του εργαζόμενου, ή

ii) ο συνοπτικός χαρακτηρισμός ή περιγραφή της εργασίας
δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
ε) εάν πρόκειται για σύμβαση ή σχέση προσωρινής εργασίας, η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
στ) η διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος η, αν δεν είναι δυνατη η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, οι λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της αδείας αυτής
ζ) η διάρκεια των προθεσμιών καταγγελίας που πρέπει να τηρεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, τα περί καθορισμού αυτών των προθεσμιών καταγγελίας-
η) το αρχικό βασικό ποσό, τα άλλα συστατικά στοιχεία, καθώς και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος
θ) η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας του εργαζομένου,
ι) κατά περίπτωση:
i) η αναφορά των συλλογικών συμβάσεων ή/και συλλογικών συμφωνιών που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας του εργαζόμενου
ή
ii) εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός επιχείρησης από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, η μνεία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί.
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός:

όλα τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να κοινοποιούνται, όχι μόνο αυτά που απαριθμούνται στην οδηγία.

Στην πράξη, εντούτοις, ο κατάλογος αυτός έχει ύψιστη σημασία και αποτελεί την τυποποιημένη δέσμη πληροφοριών που απαιτούνται.

Το άρθρο 3 ορίζει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες γραπτώς, το αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη της απασχόλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, πρόσθετες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε εργαζόμενους που καλούνται να εργαστούν στο εξωτερικό για περισσότερο από ένα μήνα.

Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να ενημερώνονται για:

– τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό

– το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλεται η αμοιβή

– ενδεχομένως, τα πλεονεκτήματα, σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με τον εκπατρισμό- ενδεχομένως, τους όρους επαναπατρισμού του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4, το άρθρο 5 υποχρεώνει τον εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζομένους γραπτώς εντός ενός μηνός.
 1. Οι σκοποί της οδηγίας

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οδηγία έχει ουσιαστικά κοινωνικό στόχο. Αποσκοπεί ρητά στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων έναντι πιθανού ανεπαρκούς σεβασμού ή έναντι παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τα δικά του δικαιώματα αποτελούν πράγματι προαπαιτούμενο για έναν εργαζόμενο που επιθυμεί να γίνουν αυτά σεβαστά.
Η οδηγία επιδιώκει επίσης να προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Διαφάνεια σημαίνει ότι είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι όροι εργασίας που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων. Εάν, για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν οι γενικοί όροι εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ή στον κατασκευαστικό τομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ΕΕ, η διαφάνεια είναι ικανοποιητική σε αυτούς τους τομείς.

Ως εκ τούτου, η διαφάνεια φαίνεται να είναι χρήσιμη όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις δημόσιες αρχές (στις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας) και για τους εργοδότες ή τους δυνητικούς επενδυτές που ενδέχεται να χρειάζονται ασφάλεια δικαίου.

Η αξιολόγηση θα προσδιορίσει επίσης εάν η οδηγία επέφερε και άλλα άμεσα οφέλη εκτός από τα αναμενόμενα.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συλλέξουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η οδηγία ευνοεί τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

 1. Το σκεπτικό για την αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν πρόσφατα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ως αξιολόγηση ορίζεται μια τεκμηριωμένη κρίση για τον βαθμό στον οποίο η παρέμβαση της ΕΕ ήταν

 • αποτελεσματική και αποδοτική
 • ενδεδειγμένη λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των στόχων της
 • συνεπής τόσο εσωτερικά όσο και με άλλες παρεμβάσεις πολιτικής της ΕΕ και (iv) συντελεστής προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ.[1]
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ελέγχου καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT)[2].

Ο γενικός στόχος του προγράμματος REFIT είναι να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και να μειώσει τις κανονιστικές επιβαρύνσεις, ώστε να υπάρξει ένα σαφές,
σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η «οδηγία περί γραπτής δήλωσης» ουδέποτε είχε αξιολογηθεί σωστά από την έγκρισή της το 1991[3] και θεωρήθηκε ότι πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του REFIT[4].

Η αξιολόγηση δικαιολογείται περαιτέρω από τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά εργασίας, όπου η ποικιλία των σχέσεων εργασίας έχει αυξηθεί. Εκτός της εργασίας αορίστου χρόνου και γνωστών μορφών άτυπης εργασίας, όπως η εργασία ορισμένου χρόνου και η εργασία μερικής απασχόλησης, έχουν εμφανιστεί ή αναπτυχθεί νέες μορφές απασχόλησης. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τον ορισμό ορισμένων από αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης.

Πίνακας 1. Ορισμοί των «νέων μορφών απασχόλησης» για τους σκοπούς της αξιολόγησης της οδηγίας περί γραπτής δήλωσης

Τηλεργασία Μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης της εργασίας μέσω της τεχνολογίας της πληροφορίας, κατά την οποία η εργασία που θα μπορούσε επίσης να έχει πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των εργοδοτών, πραγματοποιείται μακριά από τις εγκαταστάσεις αυτές σε τακτική βάση.
Απασχόληση μέσω γραφείου προσωρινής διάθεσης προσωπικού Ο εργαζόμενος ο οποίος έχει σύμβαση εργασίας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, με σκοπό να τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του
Συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας (όπως οι συμβάσεις περιστασιακής εργασίας) Εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου, αλλά χωρίς εγγυημένη διάρκεια εργασίας.
Κοινή χρήση υπαλλήλων Κάθε εργαζόμενος έχει προσληφθεί από κοινού από ομάδα εργοδοτών (που δεν είναι πελάτες μιας παραδοσιακής εταιρείας προσωρινής απασχόλησης). Οι εν λόγω εργαζόμενοι εναλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων.
Συναπασχόληση Ένας και μόνον εργοδότης προσλαμβάνει δύο ή περισσότερους εργαζομένους για την από κοινού κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας.
Εργασία βάσει δελτίου Η σχέση εργασίας και η σχετική πληρωμή στηρίζονται σε δελτίο και όχι σε σύμβαση εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι έχουν καθεστώς μεταξύ μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου.
Μεταβατική διαχείριση Οι υπηρεσίες ενός εργαζόμενου — συνήθως εμπειρογνώμονα υψηλής εξειδίκευσης —μισθώνονται για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα από έναν εργοδότη, συχνά για τη διεξαγωγή ενός συγκεκριμένου έργου ή για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ρυθμίσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η μεταβατική διαχείριση έχει ορισμένα στοιχεία παροχής συμβουλών αλλά ο εμπειρογνώμων έχει καθεστώς μισθωτού μάλλον παρά εξωτερικού συμβούλου.

Κινητή εργασία που βασίζεται στις ΤΠΕ Πρότυπα εργασίας που χαρακτηρίζονται από το ότι ο εργαζόμενος (μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος) εργάζεται από διάφορες πιθανές τοποθεσίες εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη του (για παράδειγμα, από το σπίτι του, από εγκαταστάσεις πελάτη ή «καθ’ οδόν»), υποστηριζόμενος από σύγχρονες τεχνολογίες όπως φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και υπολογιστές τύπου ταμπλέτας. Αυτά τα πρότυπα διαφέρουν από την παραδοσιακή τηλεργασία υπό την έννοια ότι είναι ακόμη λιγότερο «εξαρτώμενα από την τοποθεσία».
Συνεργατικά μοντέλα απασχόλησης •         Κεντρικές υπερκείμενες οργανώσεις, που προσφέρουν συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες, όπως η έκδοση τιμολογίων στους πελάτες ή ενασχόληση με φορολογικά θέματα.

•         Από κοινού εργασία, που περιλαμβάνει τον συμμερισμό των χώρων εργασίας και των υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και των καθηκόντων υποστήριξης. Ο κοινός χώρος εργασίας δεν είναι κατ’ ανάγκη ένας φυσικός χώρος, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας εικονικός χώρος συνεδριάσεων που διευκολύνει τη συνεργασία.

•         Συνεταιρισμοί, που αποτελούν κοινή ιδιοκτησία και δημοκρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από εντατική συνεργασία μεταξύ των μελών τους στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της στρατηγικής διαχείρισης. Σε αντίθεση με την από κοινού εργασία, δεν υπάρχει κοινός χώρος. Οι συνεταιρισμοί δεν έχουν αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενους.

 

Ως εκ τούτου, η οδηγία περί γραπτής δήλωσης αφορά μόνον τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους· δεν επιτρέπει ούτε απαγορεύει οιαδήποτε μορφή απασχόλησης.

Ωστόσο, αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης αποτελούν πρόκληση για την εφαρμογή της οδηγίας.

Πράγματι, η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή της σε όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στον εκάστοτε εθνικό ορισμό του μισθωτού.

Ο ορισμός αυτός διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Για παράδειγμα, ένας ασκούμενος μπορεί να θεωρείται μισθωτός σε μια χώρα αλλά όχι σε άλλη.

Η αβεβαιότητα αυτή όσον αφορά τις ακριβείς κατηγορίες δικαιούχων της οδηγίας καθίσταται περισσότερο ζωτικής σημασίας σήμερα με την εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης. Δεν είναι σαφές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι που εργάζονται υπό αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από την οδηγία (η Επιτροπή θα εξετάσει τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών με σκοπό να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της κατάστασης).
Στο πλαίσιο του παρόντος ερωτηματολογίου, η Επιτροπή θα ήθελε να πληροφορηθεί εάν η συγκεκριμένη έλλειψη ομοιομορφίας μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί πρόβλημα.

Θα ήταν σκόπιμο να επιβεβαιώνεται ρητά στην οδηγία ότι αυτή καλύπτει επίσης τα άτομα που εργάζονται υπό ορισμένες νέες μορφές απασχόλησης;

 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μέσω της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή ελπίζει ότι θα συγκεντρώσει τις απόψεις πολλών ενδιαφερόμενων παραγόντων σχετικά με τη οδηγία περί γραπτής δήλωσης.

* * *

ΙΙ. Παραθέτουμε το εισαγωγικό σημείωμα της ΕΕ και την Οδηγία 91/533/ΕΟΚ.


ΙΙ.Α. Ενημέρωση των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας τους

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια γενική υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε εργοδότης θα πρέπει να παρέχει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

ΣΎΝΟΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια γενική υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε εργοδότης θα πρέπει να παρέχει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΟΔΗΓΊΑ;

Διασφαλίζει ότι οι εργοδότες παρέχουν στους εργαζομένους ορισμένες ουσιώδεις πληροφορίες, όπως:

 • τα στοιχεία ταυτότητας των μερών και ο τόπος εργασίας·
 • η φύση της απασχόλησης·
 • η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και η διάρκειά της·
 • το ποσό πληρωμής·
 • οι κανονικές ώρες εργασίας·
 • οι συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τις συνθήκες εργασίας του εργαζόμενου.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στους εργαζομένους με σύμβαση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή με εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παραδώσει στον εργαζόμενο ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός δύο μηνών από την έναρξη της απασχόλησης.

Οι εθνικές νομοθεσίες κάθε χώρας της ΕΕ κρίνουν εάν υφίσταται σύμβαση εργασίας και, σε αυτήν την περίπτωση, ποιοι είναι οι όροι αυτής της σύμβασης. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των όρων «εργαζόμενος», «σύμβαση» και «σχέση εργασίας» εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία.

Εάν ένας εργοδότης απαιτεί από έναν εργαζόμενο να ασκήσει την εργασία του σε διαφορετική χώρα της ΕΕ («εκπατριζόμενος εργαζόμενος»), θα πρέπει να παραδώσει στον εν λόγω εργαζόμενο το έγγραφο που περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες πριν την αναχώρηση. Το έγγραφο πρέπει να επισημαίνει ορισμένα πρόσθετα στοιχεία, όπως το νόμισμα της αμοιβής και τη διάρκεια της εργασίας. Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια της εργασίας εκτός της χώρας δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Ο εργοδότης πρέπει να παραδώσει στον εργαζόμενο έγγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά από οποιαδήποτε μεταβολή συνθηκών.

Η οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των χωρών της ΕΕ να θεσπίζουν νόμους που είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Από την 30η Ιουνίου 1993.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Οι νέες μορφές εργασίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ειδών εργασιακών σχέσεων.

Η οδηγία στοχεύει στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων ώστε να αποφεύγεται η ανασφάλεια σχετικά με τους όρους της εργασιακής σχέσης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Συνθήκες εργασίας – Ατομικοί όροι απασχόλησης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγία 91/533/ΕΟΚ 28.10.1991 30.6.1993

 

ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32-35

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2014/51/ΕΕ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2014, για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (σύμβαση αριθ. 189) (ΕΕ L 32, της 1.2.2014, σ. 32).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.07.2015

 

Ακολουθεί η  Οδηγία 91/533/ΕΟΚ

ΙΙ.Β. 1991L0533: Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

Επίσημη Εϕημερίδα αριθ. L 288 της 18/10/1991 σ. 0032 – 0035

Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεϕάλαιο 5 τόμος 5 σ. 0097

Σουηδική ειδική έκδοση: Κεϕάλαιο 5 τόμος 5 σ. 0097

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (91/533/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

 • ότι η ανάπτυξη, στα κράτη μέλη, νέων μορφών εργασίας προκάλεσε τον πολλαπλασιασμό των ειδών εργασιακών σχέσεων-
 • ότι, απέναντι στην ανάπτυξη αυτή, ορισμένα κράτη μέλη έκριναν απαραίτητο να προβλέψουν διατάξεις με στόχο την υπαγωγή των εργασιακών σχέσεων σε απαιτήσεις τύπου- ότι οι διατάξεις αυτές στοχεύουν στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων απέναντι σε μια πιθανή ελλιπή γνώση των δικαιωμάτων τους και στην ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά εργασίας-
 • ότι οι νομοθεσίες των κρατών μελών στον τομέα αυτόν διαφέρουν σημαντικά σε βασικά στοιχεία όπως είναι η υποχρέωση εγγράφως των μισθωτών εργαζομένων για τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης-
 • ότι οι διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών μελών είναι δυνατόν να έχουν άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της κοινής αγοράς-
 • ότι το άρθρο 117 της συνθήκης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη συμφωνούν για την ανάγκη να προαγάγουν τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού που επιτρέπει την εναρμόνισή τους με στόχο την πρόοδο-
 • ότι ο κοινοτικός χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο οποίος θεσπίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου της 9ης Δεκεμβρίου 1989 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένδεκα κρατών μελών, στο σημείο 9 διακηρύσσει ότι:

«Οι όροι εργασίας κάθε μισθωτού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να καθορίζονται είτε με νόμο είτε με συλλογική σύμβαση είτε με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε κράτος μέλος.»-

 • ότι θα πρέπει να καθιερωθεί σε κοινοτικό επίπεδο η γενική υποχρέωση βάσει της οποίας κάθε μισθωτός εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει ένα έγγραφο που να περιέχει πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής του σχέσης –
 • ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί μια ορισμένη ελαστικότητα στην εργασιακή σχέση, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις εργασιακών σχέσεων-
 • ότι η υποχρέωση πληροφόρησης μπορεί να πληρούται με γραπτή σύμβαση, με επιστολή πρόσληψης, με ένα ή περισσότερα έγγραφα ή, ελλείψει τέτοιων εγγράφων, με γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από τον εργοδότη-
 • ότι σε περίπτωση εκπατρισμού του μισθωτού εργαζόμενου, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι έχει πληροφορηθεί, εκτός από τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης, τα στοιχεία που συνδέονται με την απόσπασή του-
 • ότι, για να εξασφαλίζεται η λήψη ενός εγγράφου από τους μισθωτούς εργαζόμενους, κάθε τροποποίηση των ουσιωδών στοιχείων της σύμβασης ή της εργασιακής σχέσης πρέπει να τους γνωστοποιείται γραπτώς-
 • ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη στους εργαζόμενους τη δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία-
 • ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθόυν με την παρούσα οδηγία, ή εξασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν βάσει συμφωνίας τις αναγκαίες διατάξεις, ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εγγυηθούν τα επιβαλλόμενα από την παρούσα οδηγία αποτελέσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε μισθωτό εργαζόμενο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας, οριζόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή/και υπαγόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία ενός κράτους μέλους.
 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας:

α) – της οποίας η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και

– ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες,

ή

β) που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή/και ιδιάζουσας εργασίας, με την προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές, την μη εφαρμογή δικαιολογούν αντικειμενικοί λόγοι.

Άρθρο 2

Υποχρέωση ενημέρωσης

 1. Ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί στον μισθωτό εργαζόμενο στον οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, εφεξής καλούμενος «εργαζόμενος», τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.
 2. Η πληροφόρηση της παραγράφου 1 αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία ταυτότητας των μερών-

β) ο τόπος εργασίας- ελλείψει ορισμένου ή κύριου τόπου εργασίας, η αρχή ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε διάφορα σημεία, καθώς και η έδρα ή, ενδεχομένως, η κατοικία του εργοδότη-

γ) i) η ονομασία, ο βαθμός, η φύση ή η κατηγορία της απασχόλησης του εργαζόμενου,

ή

 1. ii) ο συνοπτικός χαρακτηρισμός ή περιγραφή της εργασίας-

δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας-

ε) εάν πρόκειται για σύμβαση ή σχέση προσωρινής εργασίας, η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας-

στ) η διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, οι λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της αδείας αυτής-

 

ζ) η διάρκεια των προθεσμιών καταγγελίας που πρέπει να τηρεί ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, τα περί καθορισμού αυτών των προθεσμιών καταγγελίας-

η) το αρχικό βασικό ποσό, τα άλλα συστατικά στοιχεία καθώς και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος-

θ) η διάρκεια τηης κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας του εργαζόμενου,

ι) κατά περίπτωση:

 1. i) η αναφορά των συλλογικών συμβάσεων ή/και συλλογικών συμφωνιών που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας του εργαζόμενου ή
 2. ii) εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός επιχειρήσεως από ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, η μνεία του αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί.
 3. Η ενημέρωση για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία στ), ζ), η) και θ) μπορεί, ενδεχομένως, να γίνεται και με παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

Άρθρο 3

Τρόποι ενημέρωσης

 1. Η ενημέρωση για τα στοιχεία του άρθρου 2 παράγραφος 2 μπορεί να γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο, δύο μήνες το αργότερο μετά από την έναρξη της εργασίας του:

α) γραπτής σύμβασης εργασίας ή/και

β) επιστολής πρόσληψης ή/και

γ) ενός ή περισσοτέρων άλλων εγγράφων, εφόσον ένα από αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), δ), η) και θ).

 1. Όταν κανένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν παραδίδεται στον εργαζόμενο εντός της προβλεπόμενης στην εν λόγω παράγραφο προθεσμίας, ο εργοδότης οφείλει να παραδώσει στον εργαζόμενο, το αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη της εργασίας του, γραπτή δήλωση που υπογράφεται από τον εργοδότη και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Εάν το ή τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν μέρος μόνο των απαιτούμενων στοιχείων, η γραπτή δήλωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιέχει τα υπόλοιπα στοιχεία.

 1. Στην περίπτωση που η σύμβαση ή η σχέση εργασίας λήγει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών από την έναρξη της εργασίας του, η ενημέρωση του εργαζόμενου που προβλέπεται στο άρθρο 2 και στο παρόν άρθρο πρέπει να γίνεται το αργότερο κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας.

Άρθρο 4

Εκπατριζόμενος εργαζόμενος

 1. Εάν ο εργαζόμενος πρέπει να ασκήσει την εργασία του σε ένα ή πολλά άλλα κράτη εκτός του κράτους μέλους στου οποίου τη νομοθεσία ή/και την πρακτική υπόκειται η σύμβαση ή η σχέση εργασίας, το ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του εργαζόμενου πριν την αναχώρησή του και πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα εξής πρόσθετα στοιχεία:

α) τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό-

β) το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλεται η αμοιβή-

γ) ενδεχομένως, τα πλεονεκτήματα, σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με τον εκπατρισμό-

δ) ενδεχομένως, τους όρους επαναπατρισμού του εργαζόμενου.

 1. Η ενημέρωση για τα στοιχεία της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) μπορεί, ενδεχομένως, να γίνεται και με παραπομπή στις νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις, ή στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.
 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια της εργασίας εκτός της χώρας, στης οποίας τη νομοθεσία ή/και την πρακτική υπόκειται η σύμβαση ή η σχέση εργασίας, δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Άρθρο 5

Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας

 1. Για κάθε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ένα μήνα μετά τη χρονολογία που πραγματοποιείται η σχετική μεταβολή.
 2. Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση τροποποίησης των νομοθετικών, κανονιστικών, διοικητικών ή καταστατικών διατάξεων ή των συλλογικών συμβάσεων στις οποίες παραπέμπουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπληρωμένα, ενδεχομένως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 6

Διατάξεις σχετικά με τη μορφή και το καθεστώς των αποδεικτικών στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας καθώς και με τους διαδικαστικούς κανόνες

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές που αφορούν:

– τη μορφή της σύνθεσης ή της σχέσης εργασίας,

– το καθεστώς των αποδεικτικών στοιχείων της ύπαρξης και του περιεχομένου της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας,

– τους διαδικαστικούς κανόνες που είναι εν προκειμένω εφαρμόσιμοι.

Άρθρο 7

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους, ή να ευνοούν ή να επιτρέπουν την εφαρμογή συμβατικών διατάξεων ευνοϊκότερων για τους εργαζόμενους.

Άρθρο 8

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων

 1. Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να καταστεί δυνατό σε κάθε εργαζόμενο που θεωρεί ότι θίγεται από την μη τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία να διεκδικεί τα δικαιώματά του διά της δικαστικής οδού, αφού, ενδεχομένως, προσφύγει σε άλλες αρμόδιες αρχές.
 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η άσκηση των προσφυγών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος θα θέσει σε υπερημερία τον εργοδότη και ότι ο εργοδότης δεν θα απαντήσει σε προθεσμία 15 ημερών από τη θέση σε υπερημερία.

Ωστόσο, η προηγούμενη θέση σε υπερημερία δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ούτε για τους εργαζόμενους που έχουν προσωρινή σύμβαση ή σχέση εργασίας ούτε για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από μία ή περισσότερες συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τη σχέση εργασίας.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1993, ή εξασφαλίζουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, ότι οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν με συμφωνία τις αναγκαίες διατάξεις, ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εγγυηθούν τα επιβαλλόμενα από την παρούσα οδηγία αποτελέσματα.

Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, για σύμβαση ή σχέση εργασίας που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ο εργοδότης παραδίδει στον εργαζόμενο κατόπιν αιτήσεώς του και εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παραλαβή της σχετικής αιτήσεως, το ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπληρωμένα ενδεχομένως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1.
 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή ορίζονται από τα κράτη μέλη.
 3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 1991. Για το Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

 1. de VRIES

 

(1) ΕΕ αριθ. C 24 της 31. 1. 1991, σ. 3.

(2) ΕΕ αριθ. C 240 της 16. 9. 1991, σ. 21.

(3) ΕΕ αριθ. C 159 της 17. 6. 1991, σ. 32.

 

[1] Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, SWD (2015) 111 τελικό, σ. 49.

 

[2]  Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_el.htm

 

[3] 3Η εφαρμογή της ωστόσο είχε εξεταστεί λεπτομερώς για κάθε κράτος μέλος (με εξαίρεση την Κροατία), είτε από την ίδια την Επιτροπή είτε με μια μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή, βλ. Έκθεση και μελέτες στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=202

 

[4] 4Ανακοίνωση με θέμα «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα βήματα», COM (2013) 685. Βλέπε επίσης τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής 2015 και 2016 αντίστοιχα του παραρτήματος 3 Δράση REFIT αριθ. 26 και παράρτημα 2 πρωτοβουλία REFIT αριθ. 23.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: