Διευκρινίσεις σχετικά με τη λύση (θάνατος εταίρου – καταγγελία εκ μέρους ενός εταίρου), θέση σε εκκαθάριση και διαγραφή Προσωπικών Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ. με την εγκύκλιο 108817/23.10.2015

Με  την εγκύκλιο 108817/23.10.2015 παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη λύση, θέση σε εκκαθάριση και διαγραφή Προσωπικών Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ. (ΣΣ δεν είχαν προβλέψει, ως λόγω λύσης προσωπικής εταιρείας το θάνατο εταίρου!!!!!!!!!!!!!!!! Στην αρχική λύση; Σημαντικός αριθμός των ιδιωτικών συμφωνητικών (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ ή ΕΕ προβλέπουν ρητά τη λύση της με το θάνατο του ενός εκ των εταίρων).

Μέχρι τώρα ταλαιπωρούσαν τους πολίτες αλλά ευτυχώς έγινε αντιληπτό και με την εγκύκλιο 108817/2015 έμμεσα πλην σαφέστατα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως προκύπτει από το παρακάτο απόσπασμα:

«Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, μολονότι δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, οι ΥΓΕΜΗ να δείχνουν αυξημένη μέριμνα για την ενημέρωση της εταιρείας για τις ως άνω ενέργειες, ιδιαίτερα εάν έγιναν με πρωτοβουλία τρίτων και όχι των εναπομεινάντων εταίρων, προκειμένου να αποφευχθούν περιπλοκές από τυχόν συνεχιζόμενη λειτουργία της εταιρείας παρά την επέλευση του νομικού γεγονότος της λύσης ή της διαγραφής.»

 

Αναλυτικά:

Στην Κ2-1493/11.4.2014[1] εγκύκλιο εξετάζονται οι ρητά προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις που η λύση επέρχεται:

α) με απόφαση των εταίρων,

β) λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας,

γ) με δικαστική απόφαση και

δ) λόγω αποχώρησης εταίρου η οποία κατέστησε την εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας, και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012.

Ωστόσο, στο άρθρο 259 του ν. 4072/20121 αναφέρεται ότι στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας πέραν των ρητά αναφερόμενων στο νόμο, οι οποίοι και δεν εξετάστηκαν στην Κ2-1493/11.4.2014 εγκύκλιο.

Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα είναι:

α) η περίπτωση καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης προσωπικής εταιρείας από έναν από τους εταίρους και

β) η περίπτωση λύσης της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου.

Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

α) Καταγγελία της εταιρικής σύμβασης προσωπικής εταιρείας από έναν από τους εταίρους.

Η καταγγελία της εταιρικής σύμβασης από έναν από τους εταίρους με άμεση διαπλαστική ισχύ με ή χωρίς σπουδαίο λόγο είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους «άλλους λόγους» που προβλέπονται στα καταστατικά προσωπικών εταιρειών και δεν εξεταζόταν στην Κ2-1493/11.4.2014 εγκύκλιο.

Εφόσον το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης, τυχόν τέτοια καταγγελία θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ΥΓΕΜΗ ως εξής:

Εάν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, με την καταγγελία η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η καταγγελία του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «λύση και εκκαθάριση» και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.

Ειδικά στην περίπτωση που στο καταστατικό προβλέπεται ως λόγος λύσης η καταγγελία για σπουδαίο λόγο, οι ΥΓΕΜΗ θα πρέπει (όπως αναφέρεται και στο 232/25-11-2014 σχετικό έγγραφο) επιπροσθέτως να εξετάζουν εάν στην καταγγελία γίνεται επίκληση σπουδαίου λόγου, χωρίς να είναι απαραίτητο να ερευνούν για το βάσιμο του χαρακτηρισμού αυτού.

Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων της καταγγελίας προς τους λοιπούς εταίρους, την εταιρεία και το ΓΕΜΗ.

Στη Μερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται επιπλέον τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό.

Για την οριστική διαγραφή της υπό εκκαθάριση εταιρείας από το ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 68293/24.6.2015[2] εγκύκλιο.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, μία προσωπική εταιρεία μπορεί να λυθεί χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης εφόσον οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά στο καταστατικό της.[3]

Στην περίπτωση αυτή, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η καταγγελία του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «διαγραφή» από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων της καταγγελίας προς τους λοιπούς εταίρους, την εταιρεία και το ΓΕΜΗ και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.

β) Λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου

Ένας άλλος διαδεδομένος λόγος λύσης της εταιρείας που προβλέπεται σε πολλά καταστατικά προσωπικών εταιρειών και δεν εξετάστηκε στην υπό α. σχετική εγκύκλιο είναι η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου ενός εταίρου.

Εφόσον το καταστατικό προβλέπει κάτι τέτοιο, σε περίπτωση θανάτου εταίρου ισχύουν τα εξής:

Ο/οι εναπομείναντες εταίροι, τυχόν κληρονόμοι του θανόντος ή/και οποιοσδήποτε τρίτος έχων έννομο συμφέρον προσκομίζει στην ΥΓΕΜΗ τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του εταίρου

Η ΥΓΕΜΗ προχωρά στην αυτεπάγγελτη καταχώριση αυτής[4], στην αλλαγή της κατάστασης της εταιρείας από «ενεργή» σε «λύση και εκκαθάριση» και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

Στη Μερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται επιπλέον τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό.

Για την οριστική διαγραφή της υπό εκκαθάριση εταιρείας από το ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 68293/24.6.2015 εγκύκλιο.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο υπό 2.5 μία προσωπική εταιρεία μπορεί να λυθεί χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της.

Στην περίπτωση αυτή, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «διαγραφή» από την ημερομηνία του θανάτου και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.

 

Η Εγκύκλιος 108817/23.10.2015 και οι προηγούμενες που διευκρινίζει, έχουν ως εξής:

Α. Αριθμ. πρωτ.: 108817/23.10.2015 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση, θέση σε εκκαθάριση και διαγραφή Προσωπικών Εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ                                   Αθήνα, 23 – 10 – 2015

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΗ

Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ                      Αριθμ. Πρωτ. : 108817

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος                              Σχετ.: 63942/28-11-14

Ταχ. Κώδικας: 101 81

Πληροφορίες: Ε. Αθανασάκη Α. Οικονομάκη

Τηλέφωνο: 213 15 14 303

FAX: 210 38 38 981

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ

 

Σχετ.: α. Η με ΑΠ Κ2-1493/11.4.2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε)

β. το με ΑΠ 232/25-11-2014 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ

γ. Η με ΑΠ 68293/24.6.2015 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ-3ΝΡ)

 

Σε συνέχεια των ως άνω αναφερόμενων σχετικών εγγράφων και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω διευκρινήσεις θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στην υπό α. ανωτέρω εγκύκλιο εξετάζουμε τις ρητά προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις που η λύση επέρχεται

α) με απόφαση των εταίρων,

β) λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας,

γ) με δικαστική απόφαση και

δ) λόγω αποχώρησης εταίρου η οποία κατέστησε την εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας, και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012.

Ωστόσο, στο άρθρο 259 του ν. 4072/20121 αναφέρεται ότι στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας πέραν των ρητά αναφερόμενων στο νόμο, οι οποίοι και δεν εξετάστηκαν στην υπό α. ανωτέρω εγκύκλιο.

Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα είναι:

α) η περίπτωση καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης προσωπικής εταιρείας από έναν από τους εταίρους και

β) η περίπτωση λύσης της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου.

Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

α) Καταγγελία της εταιρικής σύμβασης προσωπικής εταιρείας από έναν από τους εταίρους

Η καταγγελία της εταιρικής σύμβασης από έναν από τους εταίρους με άμεση διαπλαστική ισχύ με ή χωρίς σπουδαίο λόγο είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους «άλλους λόγους» που προβλέπονται στα καταστατικά προσωπικών εταιρειών και δεν εξεταζόταν στην υπό α. ανωτέρω εγκύκλιο.

Εφόσον το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης, τυχόν τέτοια καταγγελία θα πρέπει να καταχωρίζεται στο ΥΓΕΜΗ ως εξής:

 1. Εάν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, με την καταγγελία η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η καταγγελία του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «λύση και εκκαθάριση» και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση. Ειδικά στην περίπτωση που στο καταστατικό προβλέπεται ως λόγος λύσης η καταγγελία για σπουδαίο λόγο, οι ΥΓΕΜΗ θα πρέπει (όπως αναφέρεται και στο υπό β. ανωτέρω σχετικό έγγραφο) επιπροσθέτως να εξετάζουν εάν στην καταγγελία γίνεται επίκληση σπουδαίου λόγου, χωρίς να είναι απαραίτητο να ερευνούν για το βάσιμο του χαρακτηρισμού αυτού.

 1. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων της καταγγελίας προς τους λοιπούς εταίρους, την εταιρεία και το ΓΕΜΗ.
 2. Στη Μερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται επιπλέον τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό.
 3. Για την οριστική διαγραφή της υπό εκκαθάριση εταιρείας από το ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην υπό γ. ανωτέρω εγκύκλιο.
 4. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, μία προσωπική εταιρεία μπορεί να λυθεί χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης εφόσον οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά στο καταστατικό της. (βλ. πάλι υπό γ. ανωτέρω εγκύκλιο).

Στην περίπτωση αυτή, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η καταγγελία του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «διαγραφή» από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επιδόσεων της καταγγελίας προς τους λοιπούς εταίρους, την εταιρεία και το ΓΕΜΗ και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.

β) Λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου

Ένας άλλος διαδεδομένος λόγος λύσης της εταιρείας που προβλέπεται σε πολλά καταστατικά προσωπικών εταιρειών και δεν εξετάστηκε στην υπό

α. σχετική εγκύκλιο είναι η λύση της εταιρείας λόγω θανάτου ενός εταίρου.

Εφόσον το καταστατικό προβλέπει κάτι τέτοιο, σε περίπτωση θανάτου εταίρου ισχύουν τα εξής:

 1. Ο/οι εναπομείναντες εταίροι, τυχόν κληρονόμοι του θανόντος ή/και οποιοσδήποτε τρίτος έχων έννομο συμφέρον προσκομίζει στην ΥΓΕΜΗ τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του εταίρου
 2. Η ΥΓΕΜΗ προχωρά στην αυτεπάγγελτη καταχώριση αυτής (βλ. άρθρο 11, παρ. 4 περ. β του ν. 3419/2005 όπως ισχύει), στην αλλαγή της κατάστασης της εταιρείας από «ενεργή» σε «λύση και εκκαθάριση» και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.
 3. Στη Μερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται επιπλέον τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό.
 4. Για την οριστική διαγραφή της υπό εκκαθάριση εταιρείας από το ΓΕΜΗ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην υπό γ. ανωτέρω εγκύκλιο
 5. Όπως αναφέραμε και παραπάνω στο υπό 2.5 μία προσωπική εταιρεία μπορεί να λυθεί χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του εταίρου, η κατάσταση της εταιρείας μεταβάλλεται από «ενεργή» σε «διαγραφή» από την ημερομηνία του θανάτου και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.
 6. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, μολονότι δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, οι ΥΓΕΜΗ να δείχνουν αυξημένη μέριμνα για την ενημέρωση της εταιρείας για τις ως άνω ενέργειες, ιδιαίτερα εάν έγιναν με πρωτοβουλία τρίτων και όχι των εναπομεινάντων εταίρων, προκειμένου να αποφευχθούν περιπλοκές από τυχόν συνεχιζόμενη λειτουργία της εταιρείας παρά την επέλευση του νομικού γεγονότος της λύσης ή της διαγραφής.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Χ. Μπανός

 

 

Β. Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1493/11.4.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

(Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.)

Κατηγορία: Ανώνυμες εταιρίες – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                Αθήνα, 11- 04 – 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ                Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 1493

Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Τ.Κ.: 101 81

Πληροφορίε: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303 210 – 38 43 391

Fax : 210 – 38 42 509 : 210 – 38 38 981

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 

Με αφορμή αφενός την έκδοση της με ΑΠ ΠΟΛ.1084/24.3.2014 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ) και αφετέρου την υποβολή στην Υπηρεσία ερωτημάτων σχετικά με την ημερομηνία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και με τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει στη συνέχεια να κατατίθενται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σας γνωρίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή:

 1. Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) λύεται (με εξαίρεση την πτώχευση) τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4072/2012, άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και άρθρο 47α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 αντίστοιχα) σε εκκαθάριση.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή.

Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005).

Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριστής/ες εκτός εάν (για επε και ικε) ο εκκαθαριστής ορίζεται με διάταξη του καταστατικού.

Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών, ευθύς μόλις οριστούν (για αε και για όσες επε και ικε δεν προσδιορίζονται στο καταστατικό), με αίτημα καταχώρισης που υποβάλλουν οι ίδιοι στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Σε όσες επε και ικε οι εκκαθαριστές ορίζονται με το καταστατικό, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα καταχώρισης των στοιχείων τους (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005). Η προθεσμία (σε όλες τις περιπτώσεις) είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941 οικ./27.4.2012 (Β 1468).

iii. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή.

 1. Όταν μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) λύεται (με εξαίρεση την πτώχευση) τίθεται σε εκκαθάριση εκτός εάν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα,
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση των εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή ή/και το συμφωνητικό λύσης. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005).
 3. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας

iii. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή

 1. Στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου η οποία καθιστά προσωπική εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας, και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012, η εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

Για τη διαδικασία που ακολουθεί η υπηρεσία ΓΕΜΗ σε αυτή την περίπτωση βλ. εγκύκλιο 118/8.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ54469ΗΚ5-17Α) του Εποπτικού Συμβουλίου του ΓΕΜΗ, περίπτωση 3.3.

 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση, πρέπει να καταχωρισθούν στη μερίδα της τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών αυτής, όπως προκύπτουν από το καταστατικό, την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή τη δικαστική απόφαση, κατά περίπτωση.
 2. Ανεξαρτήτως του λόγου λύσης, η εταιρεία παύει να επιδιώκει το σκοπό της όπως ορίζεται στο καταστατικό της και λειτουργεί μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
 3. Υπενθυμίζουμε ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να συμπληρώνουν την επωνυμία των αε, επε και ικε με την ένδειξη «υπό εκκαθάριση» (βλ. άρθρο 7γ παρ. 1 περ. γ’ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4072/2012 αντίστοιχα) καθώς και να ενημερώνουν την κατάσταση της εταιρίας (από ενεργή σε λύση εκκαθάριση) σε όλες τις περιπτώσεις.

Επίσης κάθε παραίτηση και αντικατάσταση εκκαθαριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 σε συνδυασμό (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νόμου, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

 1. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση ενός υπόχρεου, έχει εκδοθεί η με ΑΠ ΠΟΛ.1084/24.3.2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ).

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Χρήστος Μπανός

 

Γ. Αριθμ. πρωτ.: 68293/24.6.2015 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. εταιρειών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                              Αθήνα, 24 – 6 – 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ                              Αριθμ. Πρωτ. : 68293

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΓΕΜΗ

Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας: 101 81

Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη

Τηλέφωνο: 213 15 14 303

FAX: 210 38 38 981

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Με αφορμή αφενός την έκδοση της με ΑΠ ΠΟΛ.1045/10.2.2015 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : Ψ127Η-Φ90) και αφετέρου την υποβολή στην Υπηρεσία ερωτημάτων σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης, καθώς και με τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει στη συνέχεια να κατατίθενται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή :

 1. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), οι εκκαθαριστές μεριμνούν για τη δημοσίευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στο ΓΕΜΗ οπότε και η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.1. Στην περίπτωση του πέρατος εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης και απαλλάσσει τους εκκαθαριστές και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920.

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΑΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της ΓΣ και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης.

Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται (δηλ. αλλάζει η Κατάσταση Επιχείρησης από «λύση – εκκαθάριση» σε «διαγραφή») και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

1.2. Στην περίπτωση του πέρατος εκκαθάρισης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που περιγράφονται στο άρθρο 8, παρ. 1 και 3 του ν. 3190/1955.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 50 του ν. 3190/1955.

Δεδομένου ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί) των ΕΠΕ εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, είναι σαφές ότι και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης χρήζουν ανάλογης διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, στο ΓΕΜΗ προσκομίζονται από τους εκκαθαριστές και καταχωρίζονται τόσο οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης όσο και οι σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων για την έγκρισή τους και την απαλλαγή των εκκαθαριστών και ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Μετά την καταχώριση των ανωτέρω, η οποία μπορεί να είναι και ταυτόχρονη (και κατά κανόνα είναι), επέρχεται η διαγραφή της ΕΠΕ, οπότε εκδίδεται και η σχετική ανακοίνωση.

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΕΠΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης.

Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

1.3. Στην περίπτωση του πέρατος εκκαθάρισης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες εγκρίνουν οι εταίροι με απόφαση τους.

Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους και στη συνέχεια μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ και τη διαγραφή της εταιρείας από αυτό.

Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται στα άρθρα 104 και 105 του ν. 4072/2012.

Δεδομένου δε ότι, όπως και για τις ΕΠΕ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έγκριση από τους εταίρους και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ (βλ. άρθρα 98 και 100 του ν. 4072/2012), είναι σαφές ότι και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης χρήζουν ανάλογης διαδικασίας.

Συνεπώς η έννοια της «μέριμνας» του εκκαθαριστή της παρ. 6 του άρθρου 105 του ν. 4072/2012 συνίσταται στην προσκόμιση στην ΥΓΕΜΗ για καταχώριση

α) της απόφασης των εταίρων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης και την απαλλαγή των εκκαθαριστών και ελεγκτών από κάθε ευθύνη και

β) των καταστάσεων αυτών, είτε σε ενιαίο κείμενο είτε σε δύο κείμενα, η ημερομηνία του δευτέρου εκ των οποίων (ήτοι των οικονομικών καταστάσεων) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του πρώτου (ήτοι της απόφασης έγκρισής τους).

Η ΥΓΕΜΗ καταχωρίζει τα ανωτέρω προσκομισθέντα, διαγράφει την ΙΚΕ και εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Συνοψίζοντας, προκειμένου να διαγραφεί μία ΙΚΕ από το ΓΕΜΗ πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ η ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και οι εγκεκριμένες από αυτή οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης.

Η εν λόγω απόφαση και οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

1.4. Τονίζουμε ότι και στις τρεις ως άνω περιπτώσεις, ο ισολογισμός πέρατος εκκαθάρισης πρέπει να έχει τη μορφή της γνωμ. 312/29-9-2001 του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής[5].

 1. Ο ν. 4072/2012 προβλέπει για τη λύση των προσωπικών εταιρειών ότι αυτή ακολουθείται από την εκκαθάριση εκτός αν οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά (παρ. 1 άρθρου 268 ν. 4072/2012).

Συνεπώς, προκειμένου για την οριστική διαγραφή μιας προσωπικής εταιρείας από το ΓΕΜΗ διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις.

2.1. Όταν μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση:

Στην περίπτωση αυτή, οι εκκαθαριστές της συντάσσουν ισολογισμό έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, διαδικασία η οποία περιγράφεται στο άρθρο 2682 του ν. 4072/2012.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι εκκαθαριστές της προσωπικής εταιρείας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό πέρατος εκκαθάρισης, καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να γίνει η διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ οι εκκαθαριστές οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ τον ισολογισμό πέρατος εκκαθάρισης, ο οποίος καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, οπότε η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

Διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία αυτή έχει εφαρμογή και στην περίπτωση πέρατος του διμήνου μετά την έξοδο εταίρου η οποία κατέστησε μια προσωπική εταιρεία μονοπρόσωπη (άρθρα 267 και 281 του ν. 4072/2012).

2.2. Όταν μία προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) έχει λυθεί χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης διότι οι εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά (βάσει της παρ. 1 άρθρου 268 του ν. 4072/2012[6]):

Αυτό στην πράξη σημαίνει είτε ότι

α) στο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα των εταίρων να αναφέρουν στο συμφωνητικό λύσης τον τρόπο διανομής της εταιρικής περιουσίας και την κάλυψη τυχόν υποχρεώσεων προς τρίτους είτε ότι

β) το ίδιο το καταστατικό περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διανομή της εταιρικής περιουσίας και την κάλυψη των υποχρεώσεων προς τρίτους σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Διακρίνουμε κατά συνέπεια τις εξής υπο-περιπτώσεις:

2.2.1. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επήλθε με απόφαση των εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή ή/και το συμφωνητικό λύσης (όπου αναφέρεται ότι έχουν τακτοποιηθεί – διακανονιστεί τα προς τρίτους δικαιώματα και υποχρεώσεις και ότι έχουν διανεμηθεί μεταξύ των εταίρων τυχόν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, με άλλα λόγια περιγράφεται μια «οιονεί εκκαθάριση»).

Στη συνέχεια, η εταιρεία διαγράφεται και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

2.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επήλθε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η ΥΓΕΜΗ αλλάζει αυτεπάγγελτα (ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 113 του ν. 3419/2005) την κατάσταση της εταιρείας σε «διαγραφή» (χωρίς να έχει προηγηθεί το «λύση- εκκαθάριση») και εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

2.2.3. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή και η εταιρεία διαγράφεται από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο διατακτικό της. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

2.2.4. Στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου η οποία καθιστά την προσωπική εταιρεία μονοπρόσωπη ή αποχώρησης του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας, και εφόσον παρέλθει άπρακτο το δίμηνο που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 267 και 281 του ν. 4072/2012, η εταιρεία διαγράφεται αυτεπάγγελτα ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 3419/2005[7] και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

 1. Τονίζουμε ότι η έννοια της διαγραφής από το ΓΕΜΗ για κάθε νομική μορφή συνίσταται στην πράξη στην ενημέρωση του πεδίου «κατάσταση επιχείρησης» από «λύση – εκκαθάριση» ή «ενεργή» κατά περίπτωση σε «διαγραφή».
 2. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της διαγραφής ενός υπόχρεου, έχει εκδοθεί η με ΑΠ ΠΟΛ.1045/10.2.2015 του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής διοίκησης (ΑΔΑ: Ψ127Η-Φ90).

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Χρήστος Μπανός

 

 

[1] Βλέπε πιο κάτω Β.

 

[2] Πιο κάτω Γ.

 

[3]  Βλέπε  68293/24.6.2015 εγκύκλιο, πιο κάτω.

 

[4] βλέπε άρθρο 11, παρ. 4 περ. β του ν. 3419/2005  όπως ισχύει, παρακάτω υποσημείωση 7.

 

[5] Όπως αναφέρεται στην παρ. 2 της γνωμ. 312/29-9-2001 του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής

«ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα άλλο στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρείας προς του μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή ζημία της εκκαθάρισης…»

 

[6] Το Άρθρο 268 «Στάδιο εκκαθάρισης» του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) έχει ως εξής:

«1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

 1. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή.
 2. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».
 3. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό.
 4. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

 

[7] Στο Άρθρο 11 «Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές» του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

«1. Αν υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα, μετά από ελεγχο, στην αναγκαία καταχώρηση, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, εγγράφων και δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Για την ανωτέρω καταχώρηση, οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τις δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την εμπορική ιδιότητα προσώπου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν αυτό κατατάσσεται μεταξύ των υπόχρεων.

 1. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση μεταβολής ή Διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη μεταβολή ή τη Διαγραφή των καταχωρήσεων, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι τα νομικά γεγονότα, έγγραφα και δηλώσεις που καταχωρήθηκαν ήταν από την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομα, αναληθή ή ανακριβή.
 2. Πριν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβεί αυτεπαγγέλτως στις πράξεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώρηση, στη μεταβολή ή τη Διαγραφή και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17….»

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: