ΠΟΛ 1194/2015 και ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1247/6.11.2015) Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την ΓΓΔΕ εκδόθηκε η ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1194/27.8.2015 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1167/2015 «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» με την οποία καθορίζονται τα ΥΟΔΕΙΓΜΑΤΑ για την υλοποίηση αυτής τα οποία, μπορούν να αναζητηθούν στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1808/21.8.2015 σελ. 21297 και 21299-21305.

Με την ΠΟΛ 1167/21.8.2015, καταργείται μεταξύ των άλλων η βασική ΑΥΟ ΠΟΛ  1262/2.8.1993.

Ακολουθούν τα κείμενα της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1194/2015 και ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1167/2015.

 

Α. ΠΟΛ 1194/2015.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1968  11 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμ. ΠΟΛ. 1194

 

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 , 10 , 17 , των παραγράφων 1 περίπτωση ζ΄ και 2 του άρθρου 24 και των παραγράφων 1 περίπτωση δ΄ και 2 του άρθρου 28 και 60 του N.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, του νόμου αυτού.
 2. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει.
 4. Την ανάγκη αντικατάστασης της αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της διαδικασίας με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
 6. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
 7. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
 8. Την αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β), Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.06.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.06.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό διαδικασίας απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, νοείται:

 1. Ότι τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθά, κατά το χρόνο της εξαγωγής τους ή της παράδοσης τους σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. είναι:

α) Αυτούσια, όταν:

αα) Ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο όταν εισήχθησαν ή

ββ) Έχουν μεν υποστεί κάποια από τις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 72 του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2454/1993, η οποία όμως δεν έχει ως αποτέλεσμα, ούτε τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των αγαθών αυτών ούτε την ανάγκη καθορισμού συντελεστών απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν, των αρχικών αγαθών που υπέστησαν κάποια από τις συνήθεις εργασίες.

β) Μεταποιημένα, όταν τα εξαγόμενα ή παραδιδόμενα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. αγαθά, είναι παράγωγα προϊόντα που προέρχονται από τελειοποίηση των αγαθών που εισήχθησαν αρχικά με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., και για τα οποία απαιτήθηκε ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ενότητας Α του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμετοχής των αρχικών αγαθών στο τελικό προϊόν.

 1. Ως Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής για τον τελωνισμό των εισαγόμενων αγαθών.
 2. Ως Τελωνείο Ελέγχου, το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της εγκατάστασης της επιχείρησης του εισαγωγέα.

Άρθρο 2

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε.

Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής και δικαιολογητικών εγγράφων

 1. Ο εισαγωγέας υποβάλλει στο Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής και προσκομίζει το πρωτότυπο του προβλεπόμενου από την αρ. ΠΟΛ. 1167/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1808/Β), όπως ισχύει, «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.». Ο αναλογών Φ.Π.Α. βεβαιώνεται στο τελωνειακό παραστατικό αλλά δεν εισπράττεται.
 2. Η αξία της συναλλαγής που συμπληρώνεται στο «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», είναι το σύνολο της φορολογητέας αξίας επί της οποίας υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) και η οποία αναγράφεται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.
 3. Το Τελωνείο Εισαγωγής, αποστέλλει υπηρεσιακά εκτύπωση του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής με συνημμένα επί αυτού τα δικαιολογητικά έγγραφα, για τα οποία προβλέπεται η προσκόμιση τους σε πρωτότυπο, στο Τελωνείο Ελέγχου όπου και θα λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρησης (MRN). Δικαιολογητικά για τα οποία προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω ICISnet, δεν απαιτείται να αποσταλούν υπηρεσιακά.
 4. Στο Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής οριστικοποιείται με την ενημέρωση παραλαβής του από το Τελωνείο Ελέγχου. Το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα στο Τελωνείο Ελέγχου μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 5. Όταν τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις της παρούσας, αγαθά, προορίζονται να εξαχθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, μεταποιημένα, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, απαιτείται ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης για τη διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγομένων αυτών αγαθών, στο τελικό προϊόν. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Β. Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης

 1. Αυτούσια αγαθά

α. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την αποδοχή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής, επιτρεπόμενης της παράτασης κατ΄ ανώτατο όριο κατά τέσσερις (4) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

β. Όταν ο εισαγωγέας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του τελωνειακού παραστατικού, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατ΄ ανώτερο όριο τέσσερις (4) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας που είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, συμπληρώνει το προβλεπόμενο πεδίο του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. Πιστοποιητικό ΑΕΟ που λαμβάνεται μετά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού και κατά τη διάρκεια της τεθείσης από την προηγούμενη περίπτωση προθεσμίας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για το ήδη υποβληθέν παραστατικό. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ΑΕΟ, επανακαθορίζεται νέα προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α) και εάν ο χρόνος αυτής έχει παρέλθει, ο εισαγωγέας οφείλει εντός μηνός να πραγματοποιήσει την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση. Σε αντίθετη περίπτωση, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α..

 1. Μεταποιημένα αγαθά

α. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους τα οποία προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατ΄ ανώτατο όριο για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β. Όταν ο εισαγωγέας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του τελωνειακού παραστατικού, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, των αγαθών της προηγούμενης περίπτωσης α), ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατ΄ ανώτατο όριο για οκτώ (8) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας που είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ συμπληρώνει το προβλεπόμενο πεδίο του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. Πιστοποιητικό ΑΕΟ που λαμβάνεται μετά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού και κατά τη διάρκεια της τεθείσης προθεσμίας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για το ήδη υποβληθέν παραστατικό. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ΑΕΟ, επανακαθορίζεται νέα προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α) και εάν ο χρόνος αυτής έχει παρέλθει, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

 1. Η κατά περίπτωση παράταση των προηγούμενων παραγράφων, εγκρίνεται για δικαιολογημένη αιτία και για τη χορήγηση αυτής, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εισαγωγέα προς τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας πριν από τη λήξη της αρχικής αντίστοιχης προθεσμίας.

Αντίγραφο του σχετικού με τη χορήγηση της παράτασης εγγράφου, τηρείται στο Τελωνείο Ελέγχου.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική ορισθείσα προθεσμία.

Άρθρο 3

Οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. -Υποχρεώσεις του εισαγωγέα – Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών

Α. Οριστικοποίηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε.

 1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε., ο εισαγωγέας υποχρεούται, το αργότερο εντός (2) μηνών μετά τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας της Ενότητας Β του άρθρου 2 της παρούσας, να προσκομίσει στο Τελωνείο Ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναφέρονται αναλυτικά για την εν λόγω εισαγωγή, οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της ορισθείσας για την περίπτωση αυτή στην Ενότητα Β προθεσμίας και στον οποίο θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:
 • Τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα
 • Αρ. Διασάφησης Εισαγωγής
 • Αρ. Βιβλίου Μητρώου Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ.1167/2015 (ΦΕΚ 1808/Β)
 • Προθεσμία για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης των αγαθών
 • Αρ. Τιμολογίου Πώλησης/Ημερομηνία έκδοσης
 • Αρ. Αποδεικτικού Τράπεζας ή/και σχετική μνεία στην περίπτωση τμηματικής καταβολής
 • Αρ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
 • Αρ. Στατιστικής Δήλωσης (Intrastat)
 • Αρ. φορτωτικής
 • Οι ακριβείς ποσότητες που εισήχθησαν και παραδόθηκαν, αυτούσιων και μεταποιημένων αγαθών καθώς και ο συντελεστής απόδοσης αυτών.
 1. Ο εισαγωγέας, για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης των αγαθών, υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Τιμολόγιο Πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ, άρθρο 28 Ν. 2859/2000 «.

β) Οικείο παραστατικό της τράπεζας που μεσολαβεί ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η τμηματική καταβολή της οφειλής.

γ) Τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς των αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε.

δ) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στον οποίο έγινε η εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης.

ε) Στατιστική Δήλωση (Intrastat), όπου απαιτείται.

στ) Τα παραστατικά τελωνισμού των εισαγόμενων αγαθών

Β. Οριστικοποίηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή

 1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, ο εισαγωγέας υποχρεούται, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την λήξη της κατά περίπτωσης προθεσμίας εξαγωγής των αγαθών, να προσκομίσει στο Τελωνείο Ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναφέρονται αναλυτικά για την εν λόγω εισαγωγή, οι εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν εντός της ορισθείσας στην Ενότητα Β προθεσμίας και στον οποίο θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:
 • Τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα
 • Αρ. Διασάφησης Εισαγωγής
 • Αρ. Βιβλίου Μητρώου Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ. 1167/2015 (ΦΕΚ 1808/Β)
 • Προθεσμία για την πραγματοποίηση της εξαγωγής των αγαθών
 • Αρ. Τιμολογίου Πώλησης-Ημερομηνία έκδοσης
 • Αρ. Αποδεικτικού Τράπεζας ή/και σχετική μνεία στην περίπτωση τμηματικής καταβολής
 • Αρ. Διασάφησης Εξαγωγής
 • Αρ. φορτωτικής
 • Οι ακριβείς ποσότητες που εισήχθησαν και εξήχθησαν αυτούσιων και μεταποιημένων αγαθών καθώς και ο συντελεστής απόδοσης αυτών
 1. Ο εισαγωγέας, για την απόδειξη της εξαγωγής, υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο εκτός των άλλων, αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ«.

β) Αντίγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος εξαγωγής ΙΕ 599, από το οποίο αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Οικείο παραστατικό της τράπεζας που μεσολαβεί ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η τμηματική καταβολή της οφειλής.

δ) Τα παραστατικά τελωνισμού των εισαγόμενων αγαθών.

Γ. Η πληρωμή του τιμολογίου διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται αποδεδειγμένα συμψηφισμός υποχρεώσεων ή απαιτήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Δ. Τα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να φυλάσσει στο αρχείο του ο εισαγωγέας τηρούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ευχερής ο τελωνειακός έλεγχος.

Ε. Για ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αγαθών που αφορούν στο ίδιο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής υποβάλλεται ένας ενιαίος εκκαθαριστικός λογαριασμός.

Άρθρο 4

Μη οριστικοποίηση της απαλλαγής – Παραβάσεις

Εάν ο εισαγωγέας δεν πραγματοποιήσει, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 της παρούσας προθεσμίας, την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση στο άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. των αγαθών που εισήγαγε με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για το σκοπό αυτό, υποχρεούται, με τη λήξη της αρχικής ή της κατά περίπτωση παράτασης προθεσμίας, να καταβάλλει άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου τον αναλογούντα κατά την εισαγωγή Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη άμεσης καταβολής του οφειλόμενου ποσού Φ.Π.Α. υπολογίζονται, από την επομένη της λήξης της αρχικής ή της κατά περίπτωση παράτασης προθεσμίας, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση παρέλευσης της οριζόμενης κατά περίπτωση από το άρθρο 3 της παρούσας, προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, το Τελωνείο Ελέγχου επιβάλλει το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και προβαίνει σε σχετικό έλεγχο για τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης.

Άρθρο 5

Στέρηση δικαιώματος απαλλαγής

 1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α).
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

Άρθρο 6

Έλεγχοι τελωνειακών αρχών

Το Τελωνείο Ελέγχου, είναι αρμόδιο να διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται με την παρούσα και οι Ε.Λ.Υ.Τ. δύνανται να προβαίνουν σε εκ των υστέρων ελέγχους.

Άρθρο 7

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

Β. Αριθ. ΠΟΛ.1167/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015)

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις κάτωθι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. Ν.2859/2000−ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:

α) του άρθρου 24,

β) του άρθρου 28.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4174/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013 τ.Α΄) “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των κάτωθι αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:

α) της αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄),

β) της αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),

γ) της αριθ. πρωτ. 1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄),

δ) της αριθ. πρωτ. 1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (ΦΕΚ 650 Β΄),

ε) της αριθ. πρωτ. 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ.1272/17.10.1996 (ΦΕΚ 993 Β΄),

στ) της αριθ. πρωτ. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073 Β΄),

ζ) της αριθ. πρωτ. 1035115/1060/254/Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (ΦΕΚ 581 Β΄).

 1. Τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν.4308/24−12−2014 (Φ.Ε.Κ. 251/24−12−2014 τ.Α΄) “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
 4. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/ 19.2.2013 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”.
 5. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
 6. Τα αιτήματα επιχειρήσεων και φορέων για επανεξέταση του τρόπου χορήγησης του ορίου απαλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 82ης Σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ.Π.Α. (30.11.2007).
 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 1

Δικαιούχα πρόσωπα

Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000) καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής

Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία κατά την διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:

α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015, (ΦΕΚ Α΄ 129) ή μετά την έναρξη αυτού σε παραβάσεις των άρθρων 58, 58Α ή και 59 του Ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί μόνο η διαπίστωσή τους, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή τους.

β) Δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση.

γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

Άρθρο 3

Υπολογισμός του ορίου απαλλαγής

Η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής.

Το όριο που χορηγείται ισχύει για το επόμενο της έγκρισης δωδεκάμηνο.

Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, είτε το υπολειπόμενο όριο δεν επαρκεί για την διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων με τις διατάξεις τις παρούσας, ο υποκείμενος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.

Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία έγκρισης του ορίου απαλλαγής

 1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:  i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα, iii) Ο υποκείμενος στο φόρο που προτίθεται να τύχει απαλλαγής του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ.Π.Α., καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τα κάτωθι στοιχεία:α) Έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα 1

  Η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί καταχωρείται , σε ειδικό βιβλίο – Μητρώο, όπως το υπόδειγμα 4.

  β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, όπως το υπόδειγμα 2, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής, τα κάτωθι στοιχεία όπως προκύπτουν από τα αποδεικτικά εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»)

  i) Ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων εξαγωγής,

  Η χώρα εξαγωγής, Η αξία παράδοσης αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, όπως αναγράφεται στο οικείο τιμολόγιο, το οποίο δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής, Σύνολο αξίας εξαγωγών.

  ii) Από το σύνολο της παραπάνω αξίας αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή ακυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς.

  iii. Η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης οι οποίες είναι θεωρημένες από το τελωνείο εξόδου, για παραδόσεις σε ταξιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β.

  γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως το υπόδειγμα 3, στην οποία αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Επίσης στην κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

 2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:

  i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ    ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων (ICISnet) στο Taxis, εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, όπως το υπόδειγμα 5, ή απόφαση για την απόρριψη του αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6.

  Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.

 3. Πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί το όριο με τις διατάξεις της παρούσας, και εφόσον το όριο αυτό δεν έχει ακόμα εξαντληθεί, δύναται ο υποκείμενος του άρθρου 1 να χρησιμοποιεί και νέα ή νέες σειρές ΕΔΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ενημέρωση της ΔΟΥ με την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης ως το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9

  Άρθρο 5

Υπολογισμός ορίου νέων ή μετασχηματιζόμενων

δικαιούχων προσώπων

 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως νέα ή νεοσύστατα πρόσωπα, τα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών και δεν έχει παρέλθει, έως την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο. Επίσης νέα θεωρούνται και εκείνα που έχουν υποβάλλει μεν δήλωση έναρξης εργασιών αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.

Για τον προσδιορισμό, την πρώτη φορά, κατά τα ανωτέρω, του ορίου απαλλαγής, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού

τριμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.

Το όριο αυτό ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της συμπλήρωσης του πρώτου ημερολογιακού δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης για τη χορήγησή του.

Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.

Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του τριμήνου που προηγείται της αίτησης. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου δωδεκαμήνου το όριο προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

 1. Προκειμένου για δικαιούχα πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το όριο της απαλλαγής του άρθρου 3 της παρούσας προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόσωπο που προήλθε από το μετασχηματισμό, από της συστάσεως του μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης, προσαυξημένης με την αξία των πράξεων αυτών που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

Άρθρο 6

Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου

Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρούσα ο υποκείμενος στο φόρο εκδίδει προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο, κατά περίπτωση, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. «Ε.Δ.Δ.Α.» είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά μέσα, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο υπόδειγμα 8.

Άρθρο 7

Χρόνος και τρόπος έκδοσης του Ειδικού Διπλοτύπου

Δελτίου Απαλλαγής

 1. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. φέρει αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία σειρές «Ε.Δ.Δ.Α.» διακριτές και με ιδιαίτερη αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας αναγράφεται ο αριθμός των σειρών «Ε.Δ.Δ.Α.» που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και το διακριτικό τους.

Το ποσό του ορίου της απαλλαγής σε κάθε σειρά κατανέμεται από τον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει και δυνατότητα ανακατανομής του μεταξύ των σειρών για το χρονικό διάστημα που ισχύει, με την προϋπόθεση

ότι το συνολικό άθροισμα των επί μέρους ποσών του ορίου απαλλαγής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις σειρές δεν θα υπερβαίνει το συνολικό όριο της απαλλαγής που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο.

 1. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον αγοραστή ή τον εισαγωγέα ή τον λήπτη υπηρεσιών, εκ των οποίων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον προμηθευτή, εφόσον έχει συναινέσει στην πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου αυτός να εκδώσει το τιμολόγιο ή στο Τελωνείο Εισαγωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς την επιβάρυνση της πράξης με ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής στα τιμολόγια, που θα εκδώσει για τις εν λόγω πράξεις, αναγράφει τους αριθμούς των σχετικών Δελτίων Απαλλαγής. Δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου χωρίς επιβάρυνση με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη έκδοση του «Ε.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 8

Ανάκληση χορηγηθέντος ορίου

Εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, διαπιστωθούν παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015, (ΦΕΚ Α΄ 129) ή μετά την έναρξη αυτού σε παραβάσεις των άρθρων 58, 58Α ή και 59 του Ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει, σε βάρος των δικαιούχων πρόσωπων, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν κάνει χρήση «Ε.Δ.Δ.Α.» χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου, ή υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται.

Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., όπως ορίζεται στο υπόδειγμα 7, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων και ισχύει έως τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου για το οποίο έχει συμπληρωθεί το όριο.

Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υποκείμενο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης ο υποκείμενος δεν έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του «Ε.Δ.Δ.Α.».

Άρθρο 9

Λοιπές ρυθμίσεις

 1. Το Ε.Δ.Δ.Α. διαφυλάσσεται και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους για όσο χρόνο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η διαφύλαξη του σχετικού τιμολόγιου.
 2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής που χρησιμοποιούνται από της επιχειρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξάντλησή του ορίου ή παρέλευσης του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

3.Στις περιπτώσεις, στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα μέχρι τις 31/10/2015, έχουν υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο απαλλαγής, δύνανται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2 περίπτωση γ΄ και 8, και όσον αφορά την εν λόγω υπέρβαση, να εφαρμόσουν τη διαδικασία της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι η αξία των Ε.Δ.Δ.Α. που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό αφορά όριο που θα μπορούσε να καλύπτεται με βάση το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της υπέρβασης.

Στην περίπτωση αυτή το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του Ε.Δ.Δ.Α. αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου.

4. Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις Υπουργού 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ 675 Α΄), 1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155 /6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄), 1083791/3558/ /1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (Φ.Ε.Κ. 650 Β΄), 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ. 1272/17.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 993 Β΄), 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (Φ.Ε.Κ. 1073 Β΄) και 1035115/1060/ /254/Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 581 Β΄) και η Ε.Δ.Υ.Ο. 1121689/7606/ /1303/Α0014/ΠΟΛ.1156/18.12.2007 καθώς και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β΄).

Άρθρο 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

[1] Βλέπε επόμενη υποσημείωση.

 

[2]    Ν. 4174/2013 ΚΦΔ «Αρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής

 1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:

[…….]

 1. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.

γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.

Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ’ μειώνεται ως εξής:

αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.

ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.

γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.

δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: