ΦΠΑ στην εκπαίδευση ΠΟΛ 1201/2015 παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΦΠΑ στην εκπαίδευση ΠΟΛ 1201/2015 παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ ́ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Την ώρα που οι περισσότεροι εκ των πολιτικών αρχηγών υπόσχονταν μέσω του χθεσινού debate την εξεύρεση «ισοδύναμου μέτρου», ώστε να αντικατασταθεί ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπέγραφε νέα απόφαση με στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα.

Το μόνο που βλέπουμε είναι να παραμένει ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση (Σχολεία, φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης και Ξένων γλωσσών, επαγγελματική εξάρτηση) μιας και  θυσιάσαμε την δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΕ) για τη μείωση του αρχικά επιβληθέντος συντελεστή  βόειου κρέατος από 23% στο 13% (ν. 4336/2015). Βέβαια την ενίσχυση των μαθητών και κάλυψη αδυναμιών του σχολείου (φροντιστήρια), την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής τα είχε η Κυβέρνηση θυσιάσει (ένταξη σε ΦΠΑ 23% αντί της απαλλαγής, που είχε το δικαίωμα) με τον Ν. 4334/2015.

Ισοδύναμα δεν βλέπω να μπορούν να βρεθούν.

Με απόφαση που υπέγραψε η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, οι επιχειρήσεις του κλάδου αποκτούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν στην εφορία τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε όλες τις συναλλαγές που γίνονται μετά τις 20 Ιουλίου.

Πρακτικά, οι δηλώσεις ΦΠΑ που θα ενσωματώνουν τον φόρο, θα μπορούν να υποβληθούν – χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ και όχι ηλεκτρονικά – μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές:

 1. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ μπορούν να εκδοθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2015. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για αρχικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από 20 Ιουλίου 2015 έως 16 Οκτωβρίου 2015.
 2. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας ο φόρος νόμιμα οφείλεται.
 3. Οι εν λόγω δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξάρτητα αν είναι αρχικές ή τροποποιητικές υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΓΔΕ παραθέτει και ένα παράδειγμα:

Επιχείρηση, που  τηρεί πλήρη λογιστικά πρότυπα, εκδίδει φορολογικό στοιχείο για εκπαιδευτικές υπηρεσίες στις 23 Ιουλίου 2015 χωρίς ΦΠΑ.

Το συμπληρωματικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται στις 20 Οκτωβρίου (δηλαδή πέραν της προθεσμίας της 30/9, που ορίζει ο ν. 4336/2015).

Στην περίπτωση αυτή, το συμπληρωματικό αυτό στοιχείο καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ του Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντύπως στη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1201/2015 έχει ως εξής:

Αριθμ. ΠΟΛ: 1201/2015 (Αρ. Φύλλου 1930/ 9 Σεπτεμβρίου 2015)

Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ ́ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 36 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το N. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α ́/7.11.2000) όπως ισχύουν και ειδικότερα την παράγραφο 12 του άρθρου 38 με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί, σε περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους, να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου.
 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ ́ της παρ. 1 του άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της περιπτ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α ́ 80) και με την υπό στοιχείο 1 περίπτ. β της Υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α ́ 94).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α ́ 170), όπως ισχύουν.
 4. Το Προεδρικό διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ Α ́ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.
 5. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Την ανάγκη άμεσης διευθέτησης ορισμένων ζητημάτων που άπτονται της πρώτης εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση.
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του Φ.Π.Α., για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 έως και 16.10.2015 από υποκείμενους που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 της «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2» της «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, εκδίδονται μέχρι και 23.10.2015.
 2. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. καθώς και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη του Ν. 4336/2015.
 3. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως και 30.11.2015. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται έως την ίδια ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: