Ψηφίστηκε την 27.11.2014, στο σύνολο το Ν/Σ, που προβλέπει την Ηλεκτρονική και πάλι η υποβολή της τροποποίησης ωραρίου

Το Ν/Σ με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.» ψηφίστηκε στο σύνολο την Πέμπτη 27.11.2014 ( και μεταξύ των άλλων περιέχει την διάταξη -άρθρο 55-με την οποία επιβάλλεται και πάλι η ηλεκτρονική υποβολή του ΠΙΝΑΚΑ Ε4 με τροποποίηση ωραρίου και μάλιστα την ίδια ημέρα και πριν την ανάληψη εργασίας, παράλληλα διατηρείται για τις υπερωρίες το «βιβλίο υπερωριών», (Άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2Β). Ακόμη προβλέπεται και το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ», (Άρθρο 55 παρ. 5).

Το ψηφισθέν Ν/Σ, για τις αλλαγές αυτές, έχει ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΛΣΤ΄, 27 Νοεμβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία, ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΙ – ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Σκοποί

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι […..]

[….]

Άρθρο 55

  1. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

  1. Α. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα µε τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωµα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο. Α.Ε.Δ..

Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται. Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι µεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους.

Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση µε πρόσθετα τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  1. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάµει της αριθµ. πρωτ. Φ. 80429/10379/1466/3.6.2014 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.3.2015, η δε δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να παρατείνεται η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, χωρίς τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.
  2. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση µετ’ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδάφιο δ΄ ΑΚ ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους µε δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό.

Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων µε αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών.

  1. Στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  1. Α. Από 1.1.2015 στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µεταφέρονται και εγγράφονται µε ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε µισθωµένα ή µη ακίνητα, κατά το µέρος που αναλογούν στους συστεγαζόµενους φορείς πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την περίπτωση Β΄ του παρόντος άρθρου.

Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες µισθωµάτων, λογαριασµών φωτισµού, ύδρευσης, θέρµανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι συστεγαζόµενοι φορείς συµµετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούµενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. Οι συστεγαζόµενοι φορείς προκαταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτόν, µέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποσοστό 25% της συνολικής προΰπολογιζόµενης δαπάνης, µε τα δεδοµένα του προηγούµενου έτους, το

δε υπολειπόµενο ποσοστό καταβάλλεται σταδιακά έως την 30ή Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να κοινοποιεί στους φορείς τις δαπάνες που έχει πραγµατοποιήσει και να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασµό απαιτήσεων-υποχρεώσεων.

Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισµούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αµιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται µε άλλους φορείς.

Ε. Λοιπές δαπάνες λειτουργίας που τυχόν απορρέουν από ισχύουσες συµβατικές υποχρεώσεις εκτελούνται µέχρι τη λήξη τους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις Α΄ και Β΄ του παρόντος.

  1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2016. Από 1.1.2017 όλοι οι ασφαλισµένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
  2. Η παρ. 4 του άρθρου 16Α του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του ν. 4303/2014 (Α΄ 231), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανάδειξη των µελών της Δευτεροβάθµιας Πενταµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριµένης έφεσης, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, γίνεται µε κλήρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 16 αυτού του νόµου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Σύµβουλος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή Αεροπαγίτης.»

[……]

Άρθρο 100

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, ……… 2014

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: