Μείωση εισφορών από 1.7.2014 Με νόμο 4254/2014 -ΕΓΚ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 45/2014 – ΕΓ ΥΠ.ΕΡΓ : Φ.80000/οικ.8063/586/2.5.2014 και ΓΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Α22/409/9

Προσοχή από 1.7.2014 ισχύουν οι μειώσεις των εισφορών (βλέπε πιο κάτω αναλυτικά).

Με  τις μειώσεις έχουμε μείωση του 0,45% του  Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (τ. ΛΑΕΚ) σε ο,24%  και ενοποίηση αυτού  μετά του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας με εισφορά 0,12%  και  του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας με  εισφορά του εργαζομένου στο 0,10%

Α. Μειωμένες από 5,75% έως και 26,06% θα είναι, από την 1η Ιουλίου, οι εισφορές που θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

Τις μειώσεις που θα ισχύσουν σε εφαρμογή της απόφασης για την “ελάφρυνση” του μη μισθολογικού κόστους εργασίας κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ.

Με βάση την πιο κάτω εγκύκλιο 45/11.6.2014 του ΙΚΑ και την Φ.80000/οικ.8063/586/2.5.2014 καθώς και το νόμο 4254/2014, από την 1η Ιουλίου 2014:

 • Καταργούνται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και η αντίστοιχη εισφορά 1% των εργαζομένων. Η κατάργηση των συγκεκριμένων εισφορών καταργεί και την καταβολή του “έξτρα” οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ και μόνο για φέτος προβλέπεται να δοθεί, για τελευταία φορά, το 50% της σχετικής παροχής στους περίπου 330.000 δικαιούχους. Καταργείται, ακόμη, η εισφορά 1% που κατέβαλε κάθε εργοδότης υπέρ του κλάδου στράτευσης του ΟΑΕΔ για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.
 • Μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46% (0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας και η εισφορά του εργαζομένου στο 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας). Μειώνεται, τέλος, η εισφορά του εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα από 0,80% σε 0,25%.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μετά τις μειώσεις – οι οποίες αυξάνουν αντίστοιχα το διαθέσιμο εισόδημα των εργοδοτών κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες και των εργαζομένων κατά 1% – οι εισφορές διαμορφώνονται

 • για τη μεγαλύτερη κατηγορία (μικτά ΕΤΕΑΜ) στο 40,06% από 43,96%.

Η μείωση των εισφορών δίνει ένα πρόσθετο λόγο στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 • να εντείνει τους ελέγχους για την ανασφάλιστη εργασία “υπό την απειλή” του υψηλού προστίμου (έως 10.550 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο που εντοπίζεται) και με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα και να “καλυφθούν” οι απώλειες.
 • Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ειδικά στον κλάδο των οικοδομών τα ασφάλιστρα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, στο 79,84% από 84,46% (60,89% για τον εργοδότη και 18,95% για τον ασφαλισμένο) παρά τη μείωση, όπως φαίνεται στους πίνακες του ΙΚΑ (όπως τους σχεδιάσαμε εμείς, τηρώντας τη δομή του αρχικού) με τα νέα ασφάλιστρα.

Ο πίνακας 6 έχει ανακεφαλαίωση ανά κλάδο ασφάλισης από 1η Ιουλίου 2014 σε σύγκριση με τα ισχύοντα μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

 1. Η Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45/11.6.2014, που αφορά τη μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ             Αθήνα 11 / 6 /2014

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αριθμ. Πρωτ. Ε00/2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:45

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ξ. Καρρά : Σ. Ρούσσης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251 :210 52 15 256

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

Σχετ.: Η υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.8063/586/2.5.2014 ερμηνευτική εγκύκλιος της ΓΓΚΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3 παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις » με τις οποίες προβλέπεται μείωση, από 1/7/2014 και εφεξής, των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών ( μη μισθολογικό κόστος) που καταβάλουν οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί για το προσωπικό που απασχολούν, με σκοπό την προώθηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.3 περ.1Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι: « Από 1/7/2014 καταργούνται:

α) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958( Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%. β) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ.3868/1958 ( Α΄178) εργατική εισφορά 1%. γ) Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών , όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189) » Διευκρινίζουμε ότι, οι ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις α΄ και β΄ αφορούν στην κατάργηση της εισφοράς 1% που κατέβαλε ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), ενώ η περίπτωση γ΄ αφορά στην ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπέρ Στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Επίσης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1,2 και 3 παρ.1 περίπτωση γ και παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 4 έως και 11, του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ.3868/1958 (Α΄178) ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

 1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ.Β ορίζεται ότι: «Από 1/7/2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.2434/1996(Α΄188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2224/1994 (Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (Α΄88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής:

α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) ,σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122) . β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α΄122). γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994 (Α΄122). Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές , ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188,Α΄) πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) , ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 ( ΦΕΚ 88, Α΄) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

 1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. Γ ορίζεται ότι: « Από 1/7/2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν.1846/1951 (Α΄179) , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ.465/1970 (Α΄57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα , σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%».

Συνεπώς, από 1/7/2014 και εφεξής, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω μειώσεις εισφορών. Ευνόητο δε είναι ότι, οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) παραμένουν ως έχουν. Τα νέα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά Κλάδο Ασφάλισης, όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/7/2014 και εφεξής. Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν. 4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/4/2014
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΕΟΠΥ) 2.15 4,30 6,45
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 0,40 0,25 0,65
ΣΥΝΟΛΟ 2,55 4,55 7,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ (Ν. 4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/4/2014
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
Ο.Α.Ε.Δ. 1,93 3,68 5,61
Ο.Ε.Κ.(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1 1
Ο.Ε.Ε.(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35 0,35
ΣΥΝΟΛΟ 3,28 3,68 6,96

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν. 4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/4/2014
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΕΟΠΥ) 2.15 5,375 7,525
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 0,40 1,562 1,962
ΣΥΝΟΛΟ 2,55 6,937 9,487

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ (Ν. 4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/4/2014
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
Ο.Α.Ε.Δ. 1,93 4,6 6,53
Ο.Ε.Κ.(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) 1 1
Ο.Ε.Ε.(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35 0,35
ΣΥΝΟΛΟ 3,28 4,6 7,88

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Ν. 4254/2014) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014
ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ
ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΥ) 1,85 3,70 5,55 1/1/70
0,30 0,60 0,90 1/1/93
2,15 4,30 6,45
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,80(0,55) 1/1/701/7/2014
0,40 0,25 0,65
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 5,75 11,50 17,25 1/7/91
0,92 1,83 2,75 1/1/93
6,667 13,33 20,00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 1 1/8/61
2,20 1,40 3,60 1/3/76
ΕΤΕΑΜ 3 3 6 1/2/83
ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ 3 + 1,25 3 + 0,75 6 + 2= 8 1/1/93
ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΙΑ 1 2 3 25/8/54
0,33 0,67 1 1/1/93
0,50 0,50 1 1/8/2011
1,83 3,17 5
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 1 1 1/6/52
1/7/2014
Δ ΛΟΕΜ 1 1 2 1/11/58
1/7/2014
ΔΠΕα Α.Ε. 0,15 0,15 1/3/90
ΛΑΕΚ(ΛΕΠΕΕ – ΕΛΠΕΚΕ – 0,200,25 ΣΥΝ 0,45 1/1/881/1/94
-0,21 1/7/2014
0,24 0,24 1/7/2014
ΕΚΛΑ) 0,10 0,26 1/1/1994
-0,14 1/7/2014
0,10 0,12 0,22 1/7/2014
Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,45 1,75 1/1/88
1 1 1/11/1012
Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 0,25 0,25 0,50 1/1/78
0,05 0,05 0.10 29/4/2002
0,05 0,05 0.10 1/1/2003
0,35 0,35 0,70
0,35 0,35 1/11/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Υποσημείωση: Με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4 του Ν. 4144/2013, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» με ποσοστό ασφάλισης, από 1/7/2014 εφεξής, εργοδότη 0,36%, ασφαλισμένου 1,45%, σύνολο 1,81%.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(Ν. 4254/2014)
ΚΛΑΔΟΙ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 30.6.2014 ΑΠΟ 1.7.2014
ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛΟ
 1. ΜΙΚΤΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,50 24,46 37,96 12,50 21,56 34,06
13,50 25,46 38,96 12,50 22,56 35,06
 1. ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

16,50 27,46 43,96 15,50 24,56 40,06
16,50 28,46 44,96 15,50 25,56 41,06
 1. ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

15,70 25,86 41,56 14,70 22,96 37,66
15,70 26,86 42,56 14,70 23,96 38,66
 1. ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

19,95 29,61 49,56 18,95 26,71 45,66
19,95 30,61 50,56 18,95 27,71 46,66
 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

6,83 11,13 17,96 5,83 8,23 14.06
6,83 12,13 18,96 5,83 9,23 15.06
 1. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

9,83 14,13 23,96 8,83 11,23 20,06
9,83 15,13 24,96 8,83 12,23 21,06
 1. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο

10,95 19,36 30,31 9,95 17,01 26,96
10,95 20,36 31,31 9,95 18,01 27,96
 1. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ–ΕΤΕΑΜ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,95 22,36 36,31 12,95 20,01 32,96
13,95 23,36 37,31 12,95 21,01 33,96
 1. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

13,15 20,76 33,91 12,15 18,41 30,56
13,15 21,76 34,91 12,15 19,41 31,56
 1. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ – ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

17,40 24,51 41,91 16,40 22,16 38,56
17,40 25,51 42,91 16,40 23,16 39,56

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

 1. Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.8063/586/2.5.2014 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ν. 4254/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ           Αθήνα 2/5/2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ           Α.Π. Φ.80000/οικ.8063/586

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ A΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Βρέκου,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : 3368124

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ν. 4254/2014»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/7.4.2014 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ανωτέρω νόμου μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και προωθείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ειδικότερα: 1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. 1Α προβλέπεται η κατάργηση από 1.7.2014: α. της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1α του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄), β. της εργατικής εισφοράς 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄) και γ. της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (ΦΕΚ 96, Α΄), όπως ισχύει. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 παρ. 1γ, 2 και 3, των άρθρων 4 έως και 11, του άρθρου 13 του ν.δ. 3868/1958, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ. 3868/1958 ποσού οικογενειακών επιδομάτων. 2. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. 1Β προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%. Η ανωτέρω μείωση αναλύεται ως ακολούθως: α. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) του άρθρου 14 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,24%, β. η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) του άρθρου 15 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12%, και γ. η εργατική εισφορά υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) του άρθρου 15 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 122, Α΄) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,10%. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188, Α΄), πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). 3. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. 1Γ προβλέπεται η μείωση από 1.7.2014 της ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179, Α΄), όπως ισχύει, από 0,80% σε 0,25%. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

3. Μείωση εισφορών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 Α22/409/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 25/7/2014

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         Αρ. Πρωτ.: Α22/409/9

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔIΟIΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση εισφορών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι: 71/2012 και 45/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Σε συνέχεια της με αριθμ. 45/2014 Εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3, της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» ισχύουν και στην περίπτωση ασφάλισης μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών, που χωρεί βάσει των διατάξεων των Κεφαλαίων Η΄, Θ΄, Γ και ΙΑ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Με δεδομένο όμως ότι βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων το σύνολο της εισφοράς υπέρ Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 2% βαρύνει τον εργοδότη, η μείωση εισφορών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 – που κοινοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. 45/2014 Εγκύκλιό μας – αφορά μόνο την εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 3,9%. Επισημαίνεται ότι, επειδή, η εργοδοτική εισφορά για τους φορτοεκφορτωτές ξηράς και λιμένα, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εισπραχθεί μέσω έκδοσης πενταπλοτύπων θα αποδοθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όπως ακριβώς έχει εισπραχθεί. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για όσες από τις ανωτέρω κατηγορίες η αναγγελία των ασφαλιστικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (π.χ. φορτοεκφορτωτές Κεφαλαίου Ι΄) η προαναφερόμενη μείωση της εργοδοτικής εισφοράς έχει ήδη απεικονιστεί στους αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης από 1/7/2014. Τέλος, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα ποσοστά ασφάλισης ανά ασφαλιστική κατηγορία, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις μειώσεις του Ν.4254/2014.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ν. 4254/2014
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/6/2014 ΑΠΟ 1/7/2014
ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛ. ΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΟΔ. ΣΥΝΟΛ.
ΚΕΦ. Η΄ Φορτ/τές Ξηράς 18,95 30,61 49,56 18,95 26,71 45,66
Φορτ/τές Λιμένα 18,95 31,61 50,56 18,95 27,71 46,66
ΚΕΦ. Θ΄ Εκδοροσφαγείς 18,95 30,61 49,56 18,95 26,71 45,66
ΚΕΦ. Ι΄ Εκδοροσφαγείς Εργάτες νεκροταφείων Φύλακες αγορών, σημειωτές Ζυγιστές αγορών κ.λ.π. 18,95 30,61 49,56 18,95 26,71 45,66
ΚΕΦ. ΙΑ΄ 15,50 28,46 43,96 15,50 24,56 40,06

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: