Χρήση ΕΑΦΔΣΣ για διακινήσεις από 1.1.2014 σύμφωνα με ΚΦΑΣ.

Με αφορμή την παρακάτω ερώτηση, θέτω υπόψη των συναδέλφων και γενικά των επισκεπτών το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από 1.1.2014 για τη διακίνηση, θεώρηση και χρήση φορολογικών μηχανισμών.

Ερώτηση:

Καλησπέρα, έχω ρωτήσει και στη ΔΟΥ αλλά απάντηση σαφή δεν πήρα, μήπως μπορείτε να με διαφωτίσετε? Εταιρεία χονδρικού εμπορίου που εκδίδει μόνο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ.Α & Τ.Π.Υ. (λίγα) αλλά και συγκεντρωτικά ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΣΔΑ) (σε ημερήσια βάση) από Η/Υ για τα φορτηγά της εταιρείας που αν πουλήσουν κάτι επί αυτοκίνητου εκδίδουν αθεώρητο χειρόγραφο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΑ, που αναγράφεται στο ΣΔΑ, πάλι από Η/Υ, όταν επιστρέψει καθώς και τα πωληθέντα και υπόλοιπα και χρησιμοποιούσε Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ μέχρι τώρα που όμως τώρα τελειώνει η μνήμη του, είναι υποχρεωμένη να πάρει νέο Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, για τα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ που πάλι θα εκδίδει όπως πριν από Η/Υ?? Είναι υποχρεωτική η χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ για τα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ?? Καθ’ ότι για τα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΑ και τα λοιπά δεν είναι…

Ευχαριστώ  εκ των προτέρων!!!

 

Απάντηση:

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σου γνωρίζω τα εξής:

 1. Από 1.1.2014 παύει να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 9 που προέβλεπε την υποχρεωτική θεώρηση και σήμανση των Δελτίων αποστολής και των συνενωμένων με αυτά στοιχεία αξίας, τα οποία καταργήθηκαν.

1.1.      Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών.

Σημειώνεται ότι, τυχόν αποθέματα θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως αυτών.

1.2.      Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις της ΠΟΛ 1286/2013, που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, οι αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του π.δ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ..

 1. Το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ συνοδεύει τα αγαθά (δεν υπάρχει πλέον ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)
 2. Με το νόμο 4253/2013, προστέθηκε στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ η παράγραφος 19 και κατ΄ εξουσιοδότηση της ο ΓΓΔΕ έκδωσε  την απόφαση ΠΟΛ.1286/31.12.2013, με την οποία, καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων (δηλαδή δεν συνοδεύονται με τιμολόγιο), τα οποία διακινούνται με σκοπό, αποκλειστικά, την πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου.

Το έγγραφο (σε χάρτινη ή άυλη μορφή) αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπως:

 • «Δελτίο Αποστολής»,
 • «Συνοδευτικό Έγγραφο»,
 • «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων»,
 • «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων»,
 • «Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ..

Αποθέματα, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα αγαθά ήτοι:

 • εμπορεύματα,
 • έτοιμα προϊόντα,
 • πρώτες ύλες κ.λπ.

Το πιο πάνω έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων (Δελτίο Αποστολής κλπ), εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξάρτητα εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κατά περίπτωση.

β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:

 • από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.
 • από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή όταν κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται
 • είτε τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών
 • είτε αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή επιστρεφόμενων αποθεμάτων

 • είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
 • είτε από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση.
 1. Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης δικαιολογητικού.

α) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής, παράδοσης ή διακίνησης αποθεμάτων, από τον προμηθευτή – πωλητή αυτών, απ’ ευθείας σε τρίτον, με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές, τετραγωνικές κ.λπ. συναλλαγές).

Το έγγραφο της περίπτωσης αυτής, συντάσσεται από τον προμηθευτή – φυσικό αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη αυτών και παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα – αγοραστή. Η υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου αυτού και από τον εντολέα – αγοραστή ή/και το φυσικό παραλήπτη των αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από αντίγραφα του εγγράφου του φυσικού αποστολέα.

β) Το ανωτέρω έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη (περίπτωση διανομής επ΄ αυτοκινήτου, που ρωτάς).

 • Στο περιεχόμενο του κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι».
 • Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.
 • Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό έγγραφο.

γ) Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα είτε εκδίδεται, από τον παραλήπτη αυτών, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, αναγράφοντας την ποσότητα του πλεονάσματος ή του ελλείμματος, είτε στο αρχικό έγγραφο του προμηθευτή αναγράφονται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα, κατά περίπτωση.

 1. Ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις, είναι ορισμένες για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο:
 • Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό.
 • Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα,
 • ποθήκη).
 • Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση.
 • Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ..
 • Διακίνηση – αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση.
 • Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση.
 • Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών.
 • Διακίνηση παγίων, γενικώς.
 • Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.
 • Αυτοπαραδόσεις αγαθών.
 • Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και αποθηκών.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: