Αρ. πρωτ.: 18754/7633/011/12.3.2014 Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α. – αρ. πρωτ.: 20447/8557/011/19.3.2014 Έλεγχος για Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών

Με τα πιο κάτω έγγραφα του ΕΤΕΑπρέπει οι εργοδότες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αρχεία για τους ασφαλισμένους (εργαζόμενους τους) στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.05.2014 ήτοι τους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. και ότι από 13.03.2014 λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr εφαρμογή για την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλιση των εργαζομένων στα τ. Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (Τομείς του τ. ΤΕΑΙΤ). Προφανώς, δια της ανωτέρω εφαρμογής και διαδικασίας μπορούν να υλοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες των υπηρεσιών του ΕΤΕΑ, όπως ο έλεγχος και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών.

εκβιαστικά για τη λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας με το (ii)

(i) Αρ. πρωτ.: 18754/7633/011/12.3.2014 Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών Ε.Τ.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ           Αθήνα, 12/03/2014

Ε Τ Ε Α

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         Αρ. πρωτ.: 18754/7633/011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα

Τηλ.: 210 3275217

Fax.: 210 3275107

email: grammateia1@etea.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: “ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ETEA

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 – 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) συστάθηκε και λειτουργεί από 01.07.2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν και οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. Οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Τομέων υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, από το οποίο θα λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, όταν θεμελιώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα.

Βασική μεταρρυθμιστική τομή στην υφιστάμενη διαδικασία ασφάλισης που επιφέρει η σύσταση και λειτουργία του ΕΤΕΑ αποτελεί η πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4052/2012 για τήρηση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται για κάθε εργαζόμενο στην ατομική του μερίδα και η εκ των σωρευμένων κεφαλαίων αυτής καταβολή της σύνταξής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ.7 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄), «…Οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ, υποχρεούνται εκτός από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, να αποστέλλουν στους φορείς αυτούς, σε ηλεκτρονική μορφή τη μισθολογική κατάσταση επί των αποδοχών της οποίας έχουν υπολογιστεί οι εισφορές, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των εισφορών. …», πέραν των λοιπών προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α΄), από 01.12.2013 η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ και η καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού εντάσσονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.2971/2001 και ν.4111/2013).

Στο πλαίσιο δημιουργίας της ατομικής μερίδας για κάθε εργαζόμενο – ασφαλισμένο στο ΕΤΕΑ και εγγραφής σ’ αυτή όλων των καταβληθέντων ποσών που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού, απαιτείται η συγκέντρωση των αρχείων μισθοδοσίας και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ που προέρχονται από τους ανωτέρω Τομείς του τ. ΤΕΑΙΤ, σε ηλεκτρονική πλέον μορφή, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση αυτής της επιταγής του ν.4052/2012.

Κατόπιν τούτων καλούνται όλοι οι εργοδότες, σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ.

Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται για μεν τους εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ, στην οποία έχει δημιουργηθεί σχετική “διαδικτυακή πύλη”, για δε τους εργοδότες των λοιπών Τομέων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr παρατίθενται οι προδιαγραφές σχετικά με την απαιτούμενη γραμμογράφηση των προς αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων κατά Τομέα του τ. ΤΕΑΙΤ και πληροφορίες – οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους ανάλογα με τον Τομέα ασφάλισης. Περίοδος αποστολής μέχρι 31.05.2014.

 Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ

Αθανάσιος Αθανασίου

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

καα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΕΡΗ

(ii) Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 20447/8557/011/19.3.2014 Έλεγχος – Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ           Αθήνα, 19.03.2014

ΕΤΕΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ         Αρ. πρωτ.: 20447/8557/011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα

Τηλ.: 210 3275217

Fax.: 210 3275107

email: grammateia1@etea.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: “Έλεγχος – Ασφαλιστική ενημερότητα εργοδοτών”

 

ΣΧΕΤ.: “Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18859/7683/011/12.3.2014 έγγραφό μας”

 

Όπως γνωρίζετε, από 01.12.2013 η δήλωση της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ και η εξ αυτής καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιούνται μέσω της ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συνεπώς, για τα χρονικό διάστημα από 01.12.2013 και εφεξής, ο έλεγχος και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών θα πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παραμένει όμως στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του ΕΤΕΑ ο έλεγχος και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών για το χρονικό διάστημα μέχρι 30.11.2013.

Με το σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε ότι από 13.03.2014 λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr εφαρμογή για την αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλιση των εργαζομένων στα τ. Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (Τομείς του τ. ΤΕΑΙΤ). Προφανώς, δια της ανωτέρω εφαρμογής και διαδικασίας μπορούν να υλοποιηθούν και άλλες δραστηριότητες των υπηρεσιών του ΕΤΕΑ, όπως ο έλεγχος και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών.

Κατόπιν τούτων, από 19.03.2014 και εφεξής, η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και ο έλεγχος των εργοδοτών για το χρονικό διάστημα μέχρι 30.11.2013 θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, δια της αποστολής των προβλεπόμενων καταστάσεων και παραστατικών υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, βάσει των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση www.etea.gov.gr.

Δηλαδή κάθε εργοδότης:

– που αιτείται ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεούται να αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΤΕΑ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα παραστατικά πληρωμών που απαιτούνται.

– υποχρεούται να αποστείλει στο ΕΤΕΑ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, όλες τις προβλεπόμενες καταστάσεις και παραστατικά που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ, προκειμένου αυτές να προβούν στους αναγκαίο έλεγχο.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων για την άμεση, πιστή και πλήρη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.

 

Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ

Αθανάσιος Αθανασίου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΕΡΗ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: