Έλεγχος και γα την ανάρτηση των εξόδων στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ΑΔ

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης τα συνεργεία ελέγχου των περιφερειών και του Υπουργείο Ανάπτυξης όπως συγκροτούνται βάση της Α2−85/24.1.2013 απόφασης  θα ελέγχουν στο εξής εκτός από τις διατάξεις για τα καυσόξυλα και την ανάρτηση των εξόδων στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη Α.Δ. 2/2013.

 Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

Αριθμ. Α2−85/24.1.2013 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8α και των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008, όπως τροποποιήθηκαν – αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/12) και ισχύουν, στους παραβάτες της υπ’ αριθμ. Α2−1145/28−11−2012 απόφασης (Α.Δ. 4/2012) ΦΕΚ 3313/Β/12−12−2012)

Αριθμ. Α2−85(ΦΕΚ Β’ 133/29-01-2013)

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄185/88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (Α΄51).

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. To Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τη με αριθμό 30376/Δ106 721/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 2094/Β/6−07−2012).

7. Το Ν.Δ. 136 /46, «Περί κυρώσεως Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 3668/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012, «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012).

9. Το Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ87/Α/2012) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Την υπ’ αριθμ. Α2−1145/28.11.2012 απόφαση «Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του» (ΦΕΚ 3313/Β/12−12−2012).

11. Το Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Την ανάγκη ρύθμισης διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της υπ’ αριθμ. Α2−1145/28−11−2012 απόφασης «Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του» (ΦΕΚ 3313/Β/12−12−2012).

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμόδιες Υπηρεσίες – Υπάλληλοι Ελεγκτές – Αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες.

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας είναι:

1.1. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

1.2. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, συνιστώμενες με το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87//Α/2010) με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου.

2. Αρμόδιοι υπάλληλοι ελεγκτές είναι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις Ελεγκτικών Υπηρεσιών

1. Συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

2. Εφοδιάζουν τα κλιμάκια ελέγχου με έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο.

Στην ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ αναγράφονται:

2.1) Ο τίτλος της Υπηρεσίας.

2.2) Η ημερομηνία έκδοσης και αριθμός Πρωτοκόλλου.

2.3) Το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων ελεγκτών.

2.4) Το αντικείμενο ελέγχου “Διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση εφαρμογής των οριζομένων στην Α.Δ. 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β΄/12−12−12) σχετικά με την λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλλει αντίτιμο αν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του” όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 758/Β΄/05−3−13) και των οριζομένων στην Α.Δ. 2/2013 (ΦΕΚ 874/Β΄/08−4−13) σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των νόμιμων παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Η εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον προϊστάμενο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, της υπηρεσίας που την εκδίδει.

(ΣΣ: Η παράγραφος 2.4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Α2−652/5.6.2013)

3. Εφοδιάζουν τα κλιμάκια ελέγχου με το αναδιατυπωμένο ενιαίο έντυπο εις διπλούν που εμπεριέχει το πεδίο (Α΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) και το πεδίο (Β΄ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ), φέρει τον τίτλο: “ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ − ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ” και συνεχόμενη αρίθμηση από τον Διευθυντή της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. Υπόδειγμα του εν λόγω αναδιατυπωμένου εντύπου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

(ΣΣ: Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Α2−652/5.6.2013)

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις υπαλλήλων ελεγκτών

3.1 Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης/σεων συντάσσουν και συμπληρώνουν εις διπλούν τα πεδία του αριθμημένου ενιαίου εντύπου «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ − ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» ως εξής:

3.2 Για παραβάσεις με πρόστιμο μέχρι και 3.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3668/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11−04−2012), το πρόστιμο επιβάλλεται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση της παράβασης που συμπληρώνουν το ενιαίο έντυπο σε όλα τα πεδία του.

3.3 Για παραβάσεις με πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3668/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11−04−2012), το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας στον οποίο υπάγονται οι ελεγκτές που διαπίστωσαν την παράβαση. Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν στο ενιαίο έντυπο μόνο το πεδίο (Α΄ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) προκειμένου για την υποβολή στον Διευθυντή της υπηρεσίας τους.

3.4 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το ενιαίο έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ−ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ», υπογράφεται από τους υπαλλήλους ελεγκτές και τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του επί του εντύπου στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ».

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης και σημειώνουν τυχόν προφορικές απόψεις του ελεγχομένου.

3.5 Το ενιαίο έντυπο με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ− ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» κατά τον έλεγχο, συντάσσεται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, κατά τρόπον ώστε, όλα τα πεδία να είναι ορθά συμπληρωμένα, με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες, να τεκμηριώνονται οι παραβάσεις και το ύψος του επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου.

3.6 Το ενιαίο έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ−ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» συντάσσεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο με ευθύνη των υπαλλήλων ελεγκτών πρωτοκολλείται στην Υπηρεσία τους το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα του ελέγχου, το δε άλλο παραδίδεται αμελλητί στον ελεγχόμενο με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

3.7 Η διαδικασία επιβολής προστίμων, Διοικητικός και Δικαστικός Έλεγχος αποφάσεων επιβολής προστίμων, διενεργείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 8 του Ν. 3668/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄). Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 4 του Ν. 3668/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/2012.

3.8 Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα (ΝΔ.136/1946 όπως ισχύει).

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: