ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ Καταχώρησης οικονομικών κατασταστάσεων, Δήλωση ιστοσελίδας: ΕΒΕΑ, ΒΕΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ __________________________________

__________________________________

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ __________________________________

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

Τηλ. :  ____________________________

Τηλ. :  ____________________________

Fax. :  ____________________________

E-Mail : ___________________________

 

Α.Φ.Μ _____________

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________

 

…………………..  ___ / ____ 201_

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την καταχώριση της Ιστοσελίδας στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 – ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

 

Προς το

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ………….

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας Χρήσης (______________) και σας υποβάλλουμε συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :

1) Ισολογισμό Χρήσης _______________ 

2) Αποτελέσματα χρήσεως ____________ 

3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ____

4) Προσάρτημα  ____________________

5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ_

6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)_____

7) Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημο-σίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ __________

8) Άλλο Δημοσιευτέο ________________ ,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα Εταιρείας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Νομίμου εκπροσώπου)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

(ΕΠΕ & ΑΕ)

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ __________________________________

__________________________________

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ __________________________________

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

Τηλ. :  ____________________________

Τηλ. :  ____________________________

Fax. :  ____________________________

E-Mail : ___________________________

 

Α.Φ.Μ _____________

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________

 

…………….  ___ / ____ 201_

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την καταχώριση της Ιστοσελίδας στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 – ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

 

Προς το

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ………….

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 ν. 4072/2012, παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της κατωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας :

(www__________________________

_______________________________),

στην οποία, σας δηλώνουμε ότι, θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της εταιρείας μας για τα οποία (σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και ν.3190/1955 όπως ισχύουν) προβλεπόταν δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα.

 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, θα σας ενημερώνουμε αμελητί, για κάθε ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου (μετά από κάθε ενημέρωση) να εκκινούν και να λήγουν οι προθεσμίες που συνδέονται με κάθε δημοσίευση.

 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα Εταιρείας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Νομίμου εκπροσώπου)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

(ΕΠΕ & ΑΕ)

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ __________________________________

__________________________________

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ __________________________________

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

Τηλ. :  ____________________________

Τηλ. :  ____________________________

Fax. :  ____________________________

E-Mail : ___________________________

 

Α.Μ. ΕΒΕΑ: _____________

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ 201_

 

 

 

 

Για την καταχώριση της Ιστοσελίδας στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 – ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

 

Προς το

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 ν. 4072/2012, παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της κατωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας :

(www__________________________

_______________________________),

στην οποία, σας δηλώνουμε ότι, θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της εταιρείας μας για τα οποία (σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και ν.3190/1955 όπως ισχύουν) προβλεπόταν δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα.

 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, θα σας ενημερώνουμε αμελητί, για κάθε ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου (μετά από κάθε ενημέρωση) να εκκινούν και να λήγουν οι προθεσμίες που συνδέονται με κάθε δημοσίευση.

 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

 

 

(Σφραγίδα Εταιρείας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Νομίμου εκπροσώπου)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΗΛΩΣΗ :

Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ &

Β) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________ __________________________________

__________________________________

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : _______________ __________________________________

ΟΔΟΣ : _______________ΑΡΙΘ. : ______ Τ.Κ. : ________ΠΕΡΙΟΧΗ : ____________

Τηλ. :  ____________________________

Τηλ. :  ____________________________

Fax. :  ____________________________

E-Mail : ___________________________

 

Α.Μ.ΒΕΑ: _____________

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________

 

ΑΡ.M.AE.: ……………………………..

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ 201_

 

 

 

 

Για την καταχώριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 – ΦΕΚ 470/ Β/24-3-2011).

 

Προς το

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

 

 

Α). Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του ν. 4072/2012), σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, την (__ / __ / 201__), στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, ηλεκτρ. δ/νση :

(www______________________________), τα συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :

Α) Πρόσκληση _____________________ 

Β) Ισολογισμός χρήσης ______________ 

Γ) Άλλο Δημοσιευτέο ________________ ,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας Χρήσης (______________) και σας υποβάλλουμε συνημμένα (που έχουν τσεκαριστεί) :

1) Ισολογισμό Χρήσης _______________ 

2) Αποτελέσματα χρήσεως ____________ 

3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ____

4) Προσάρτημα  ____________________

5) Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ_

6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)_____

7) Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημο-σίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ __________

8) Άλλο Δημοσιευτέο ________________ ,

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                      Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

 

Σφραγίδα Εταιρείας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Νομίμου εκπροσώπου)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: